HSLF-FS 2023:21
Handbok » 7 Utbytesåtgärder

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

7 Utbytesåtgärder

Utbytesåtgärder

Utbytesåtgärderna finns i bilaga 3 i föreskrifterna.

I 4 §, Definitioner, i föreskrifterna förklaras användningen av utbytesåtgärderna:

Utbytesåtgärd

Utbytesåtgärd används när patienten väljer en annan behandling än den som är ersättningsberättigande för aktuellt tillstånd, i det fall utbytesåtgärd finns föreskriven för tillståndet. För en sådan annan behandling lämnas ersättning motsvarande en ersättnings­berättigande behandling inom aktuellt tillstånd. För att rapportera utbytt behandling används utbytesåtgärder.

I 2 §, Ersättningsberättigande tandvård och referenspriser, i föreskrifterna förklaras referenspriser för utbytesåtgärderna:

Av bilaga 3 till föreskrifterna (Utbytesåtgärder med referenspriser för ersättningsberättigande behandlingar angivna i kronor) framgår vad som ingår i respektive utbytesåtgärd per patient samt tillhörande referenspris för den ersättningsberättigande behandlingen som utbyte sker mot. Referenspris för specialisttandvård kan ligga till grund för beräkning av tandvårdsersättning i enlighet med 5 § dessa föreskrifter. Hur tandvårdsersättning för utbytesåtgärd beräknas framgår av regel D.4, E.4 och E.14.


Följande utbytesåtgärder finns:

  • Utbytesåtgärd 921 och 922 för krona när fyllning är den ersättningsberättigande behandlingen vid reparativ vård.
  • Utbytesåtgärd 923 och 924 för fasad när fyllning är den ersättningsberättigande behandlingen vid reparativ vård.
  • Utbytesåtgärd 925–929 för implantat vid rehabilitering av entandslucka där villkoren för tillstånd 5032 inte är uppfyllda, dvs. ena eller båda granntänderna på var sida om entandsluckan har en omfattande restaurering eller skada. Den ersättningsberättigande behandlingen är en tandstödd bro.
  • Utbytesåtgärd 940 och 941 för tandreglering vid rehabilitering av entandslucka. Den ersättningsberättigande behandlingen är en tandstödd bro.

Utbytesåtgärdernas referenspris för krona eller fasad motsvarar en treytsfyllning, som är den ersättningsberättigande behandlingen.

På samma sätt motsvarar utbytesåtgärdernas referenspris för implantat eller tandreglering vid entandslucka referenspriset för en tandstödd bro med två stöd och ett hängande led.

Dokumentation i enlighet med patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården ska alltid ske vid tandvårdsbehandling. Se vidare avsnitt Dokumentation i patientjournal.

Handbokens exempel belyser en specifik situation och är inte behandlingsförslag. Det kan finnas andra behandlingsalternativ för samma patientfall. Exemplen illustrerar hur ersättningsregler och åtgärder kan tillämpas vid en klinisk situation.
Bild, utbyte i entandslucka, tillstånd 5031 och 5036
Utbytesåtgärder – krona eller fasad
Utbytesåtgärder – implantat
Utbytesåtgärder – tandreglering