HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 921

921

Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

Åtgärdsbeskrivning

Utbyte sker mot åtgärd 703. 

Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 701–703, 707 eller 708 för samma tandnummer under samma dag med samma behandlare.

Referenspris: 1 335 kr
Referenspris specialisttandvård: 1 335 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I utbytesåtgärderna för krona eller fasad ingår alla material och moment vid behandling såsom nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), exkavering och preprotetiska fyllningar, preprotetisk bettslipning, provisorium, cementering oavsett cementeringsmetod, ocklusionsanpassning, en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.

I åtgärderna ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Om jag ska utföra två kronor i samma käke samtidigt, den ena kronan utförs med utbytesåtgärd 922 (tand 25) och den andra ersätts inom stödet (tand 26). Kan jag använda åtgärd 800 för tanden 26?

Svar

Ja, det finns inga restriktioner mellan åtgärd 800 och utbytesåtgärd 921 och 922. Det innebär att åtgärd 800 är ersättningsberättigande i samma käke som utbytesåtgärd 922 vid samma tillfälle.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag planerar att göra en implantatstödd krona i en entandslucka och en tandstödd krona på granntanden till entandsluckan eftersom den frakturerat. Nu har jag rapporterat åtgärd 925 för operationen av implantatet. Implantatkronan och den tandstödda kronan ska göras samtidigt. Lämnas det någon tandvårdsersättning för kronan på granntanden?

Svar

Vid implantatbehandling i en entandslucka lämnas ersättning för utbytesåtgärd 925 och 926, vilket motsvarar en tandstödd bro (som är den ersättningsberättigande behandlingen). I och med att utbytesåtgärd 925 rapporterats är åtgärd 800 och 801 inte ersättningsberättigande inom tre år för ett stöd på vardera sidan om luckan. Åtgärden för krona på granntanden är därmed inte möjliga att rapportera. När tandläkaren utför kronorna lämnas tandvårdsersättning för utbytesåtgärd 926 för implantatkronan. För den tandstödda kronan kan utbytesåtgärd 921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand eller utbytesåtgärd 922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar, rapporteras inom tillstånd 4080 eller 4081.

För fasta protetiska konstruktioner som slutförts före den 15 januari 2019 tillämpas de omgörningsregler som gällde när konstruktionen utfördes, dvs för dessa är omgörningstiden två år.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Ibland använder jag ett dyrare material i en krona. Ska jag rapportera in den extra kostnaden?

Svar

Av 15§ Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd framgår att vid rapportering till Försäkringskassan ska vårdgivarens totala pris för den utförda åtgärden rapporteras. Det innebär hela priset för det som utförts och använts för åtgärden i det aktuella fallet.

I inledningstexten för åtgärd 800 – 809 står det att alla material och moment vid behandling ingår i åtgärden. Det står även att Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad. Vid inrapportering ska alltså materialet inkluderas i priset för åtgärd 800/801 och hela kostnaden rapporteras till Försäkringskassan.