HSLF-FS 2019:9
Åtgärder » 941

941

Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på

Åtgärdsbeskrivning

Utbyte sker mot åtgärd 801 och åtgärd 804. 

Åtgärden tillämpas för ortodontisk behandling för att sluta luckan. 

Åtgärden kan inte kombineras med åtgärd 847, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907 eller 908 under samma ersättningsperiod.

Tandvårdsersättning lämnas för totalt högst två utbytesåtgärd 940/941 under samma ersättningsperiod.

Referenspris: 6 765 kr
Referenspris specialistandvård: 7 865 kr

fr.o.m. 2020-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I utbytesåtgärderna för ortodontisk slutning av entandslucka ingår alla material och moment vid fullständig ortodontisk behandling såsom fotodokumentation, kefalometrisk mätning och analys, retentionsapparatur (fast eller avtagbar), en hygieninstruktion vid utlämnande av apparaturen samt besök för kontroll av retentionsapparatur upp till ett år efter avslutad aktiv behandling.

Om ytterligare tandlucka skapas i terapeutiskt syfte för att kunna genomföra behandlingen ingår slutning av den terapeutiskt skapade luckan i behandlingen av den ursprungliga tandluckan.

I åtgärderna ingår även tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vad händer när ni ändrar i tandvårdsstödet mitt under pågående behandling av en patient?

Svar

TLV försöker beakta pågående behandlingar när nya regler införs i tandvårdsstödet. Om regelverket utökas behövs det vanligen inte en övergångsregel utan patienten kan dra nytta av ändringarna. I vissa fall behövs dock övergångsregler så att en patient som redan påbörjat en behandling inte ska drabbas negativt av ändrade regler. I gällande föreskrift HSLF-FS 2019:9 finns följande övergångsregler:

  • Äldre föreskrifter får tillämpas för behandlingar inom tillstånd 5913 eller 5914 som påbörjats före ikraftträdandet, dock längst till och med 14 januari 2021.
  • För behandlingar med utbytesåtgärd 940 eller 941 som påbörjats mellan den 15 januari 2017 och 14 januari 2018 gäller äldre lydelse avseende regel E.15, dock längst till och med 14 januari 2021.
  • För åtgärder som slutförts före ikraftträdandet tillämpas de föreskrifter som gällde vid tidpunkten för slutförandet.

För att hitta ett äldre omtryck, se http://www.tlv.se/tlv/regelverk/foreskrifter/

Alla föreskrifter om tandvårdsstödet finns där under TLVFS 2008:1 som är stödets grundföreskrift.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Kan jag ta en åtgärd 311 för instruktion av mellanrumsborstar när jag lämnar ut en implantatbro?

Svar

Nej, det framgår i inledningstexten till Implantatprotetiska åtgärder, 850–865 att en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen ingår. I alla åtgärder för protetiska konstruktioner eller tandregleringsapparatur ingår en hygieninstruktion vid utlämnande av den nya konstruktionen eller apparaturen.