HSLF-FS 2019:9
Handbok » 7 Utbytesåtgärder » 7.2 Utbytesåtgärder – implantat

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

7.2 Utbytesåtgärder – implantat

Utbytesåtgärder – implantat

Utbytesåtgärderna för behandling med implantat är uppdelade i en kirurgisk och en protetisk åtgärd som slutförs var för sig. I åtgärd 925 eller 928 för kirurgiska delen ingår operation inklusive för- och efterbehandling, eventuell friläggning och distansanslutning efter inläkning och eventuell sedering med perorala läkemedel. I åtgärd 925 och 928 ingår även implantat inklusive täckskruv och eventuell läkdistans.

Enligt definitionen för slutförd åtgärd, 4 § i HSLF-FS 2019:9, är en åtgärd för implantatkirurgi slutförd när implantat har installerats. Utbytesåtgärden för operation rapporteras därmed inom 14 dagar efter implantatoperationen, även när tvåstegsmetod används med friläggning och distansanslutning vid ett senare tillfälle.

I åtgärd 926 och 929 för protetisk del/implantatförankrad krona ingår distans, integrerad distans/ kopplingskomponent eller annan kopplingsdel mot implantatet, övriga implantatkomponenter samt förslutning eller cementering. I åtgärderna ingår även tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod och all materialkostnad samt en hygieninstruktion vid den nya implantatkronan.

När en befintlig implantatkonstruktion i en entandslucka skadas tillämpas tillstånd 5449.

Dokumentation i enlighet med patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården ska alltid ske vid tandvårdsbehandling. Se vidare avsnitt Dokumentation i patientjournal.

Handbokens exempel belyser en specifik situation och är inte behandlingsförslag. Det kan finnas andra behandlingsalternativ för samma patientfall. Exemplen illustrerar hur ersättningsregler och åtgärder kan tillämpas vid en klinisk situation.
Exempel, entandslucka tillstånd 5031, två olika behandlare, utbytesåtgärd 925 och 926
Exempel, singelimplantat på vinklad distans i entandslucka, utbytesåtgärd 926
Exempel, entandslucka, krona på granntand är redan utförd, utbytesåtgärd 928 och 929
Exempel, entandslucka och samtidig kronfraktur på granntänderna, utbytesåtgärd 925 och 926 för implantat och utbytesåtgärd 921 för tandstödda kronor
Exempel, entandslucka som ska behandlas med implantat och där granntanden har en krona äldre än tre år
Exempel, entandslucka som ska behandlas med implantat och där granntanden har en krona som är ett år gammal
Exempel, entandslucka som ska behandlas med implantat och där granntanden har en kuspfraktur
Exempel, två entandsluckor med en tand emellan behandlas med implantat, åtgärd 925 och 928 samt åtgärd 926 och 929
Exempel, patient med implantat installerat men implantatkrona saknas, åtgärd 926
Exempel, entandslucka uppkommer efter att krona på granntand utförts, regel D.6
Exempel, granntand frakturerar efter att singelimplantat utförts, regel E.9
Tabell, sammanfattning för utbytesåtgärder implantat