HSLF-FS 2023:21
Handbok » 6 Rehabiliterande och habiliterande vård

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

6 Rehabiliterande och habiliterande vård

Rehabiliterande och habiliterande vård

Detta avsnitt beskriver behandlingar inom ett urval av tillstånd för rehabiliterande och habiliterande vård (tillstånd inom 5000-serien) samt E-regler.

Dokumentation i enlighet med patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården ska alltid ske vid tandvårdsbehandling. Se vidare avsnitt Dokumentation i patientjournal.

Handbokens exempel belyser en specifik situation och är inte behandlingsförslag. Det kan finnas andra behandlingsalternativ för samma patientfall. Exemplen illustrerar hur ersättningsregler och åtgärder kan tillämpas vid en klinisk situation.
Allmänt om rehabiliterande vård
Dokumentation vid rehabiliterande vård (5000-tillstånd), regel E.0
Regler för rehabiliterande och habiliterande vård
Behandling som görs om
Tandstödd protetik
Avtagbar protetik
Implantatstödd protetik
Tandreglering inom tandvårdsstödet