HSLF-FS 2022:26
Handbok » 6.2 Dokumentation vid rehabiliterande vård (5000-tillstånd), regel E.0

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

6.2 Dokumentation vid rehabiliterande vård (5000-tillstånd), regel E.0

6.2Dokumentation vid rehabiliterande vård (5000-tillstånd), regel E.0

Generella villkor för dokumentation vid 5000-tillstånd har samlats under regel E.0 Dokumentation. Av E.0 framgår att tillståndet ska dokumenteras i patientjournalen innan behandlingen påbörjas. Dokumentation ska ske med foto om tillståndet inte redan framgår av befintlig aktuell röntgen. Dokumentation kan även ske med modell. Om rehabiliteringstillståndet uppkommer efter ersättningsberättigande tandextraktion som dokumenterats i journalen behövs ingen ytterligare dokumentation av tillståndet. För sjukdomsbehandlande åtgärder 301–304, fyllningsåtgärder 701–705 eller mindre reparationsåtgärder 811, 812 eller 881 är skriftlig journaldokumentation av tillståndet tillräcklig.

Utöver de generella dokumentationskraven enligt E.0 kan det finnas specifika dokumentationskrav som framgår av villkoren för det aktuella tillståndet.

Dokumentation i enlighet med patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården ska alltid ske vid tandvårdsbehandling. Se vidare avsnitt Dokumentation i patientjournal.

Handbokens exempel belyser en specifik situation och är inte behandlingsförslag. Det kan finnas andra behandlingsalternativ för samma patientfall. Exemplen illustrerar hur ersättningsregler och åtgärder kan tillämpas vid en klinisk situation.
6.2.1.1.1 Exempel Regel C.0 och E.0 vid extraktion
6.2.1.1.2 Exempel, dokumentation enligt E.0 samt specifika dokumentationskrav för tillstånd 5447