HSLF-FS 2019:9

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

6.6 Avtagbar protetik

Avtagbar protetik

Behandling med avtagbar protes är ersättningsberättigande vid all tandlöshet. I åtgärderna för definitiva proteser, 824–828, ingår kontroll och justering upp till tre månader efter utlämnandet av protesen. För temporära proteser, åtgärd 822–823, ingår kontroll och justering upp till en månad efter slutförandet av åtgärden. För immediatprotes (hel- eller täckprotes), åtgärd 829, ingår kontroll men inte justering i åtgärden. Justering ingår inte heller i någon av åtgärd 822–828 om tandborttagning skett i protesområdet inom ett år innan protesen utförs. I dessa fall är åtgärder för justering ersättningsberättigande.

Av regel E.8 framgår att inom ett år efter att en definitiv protes, åtgärd 824–825 eller 827–828 har slutförts är ny protes, rebasering eller reparation av protesen inte ersättningsberättigande. Det finns ett undantag. Det är när tänderna i protesområdet tas bort inom ett år innan protesen lämnas ut. Vid dessa tillfällen är rebasering, åtgärd 833, ersättningsberättigande en gång inom det första året. Kontroller ingår i protesåtgärderna, men åtgärder för justering är ersättningsberättigande vid dessa tillfällen. Det framgår av rubriktexten till åtgärderna för avtagbar protetik, åtgärd 822–829.

Ombyggnad av en befintlig hel protes som är mindre än ett år gammal till en täckprotes med åtgärd 839 Inmontering av förankringselement omfattas inte heller av omgörningsregeln (regel E.8). Det innebär att åtgärd 839 för rebasering med samtidig inmontering av förankringselement är ersättningsberättigande.

I regel E.9 finns ett undantag som anger att i det fall en patient inte klarar anpassning till en ny protes är åtgärd 832–837 ersättningsberättigande efter förhandsprövning för justering, rebasering eller annan ombyggnad av en äldre protes i samma käke inom det första året.

I åtgärderna för avtagbar protetik ingår alla moment och material vid behandling, det gäller också tandtekniskt arbete inklusive all materialkostnad, även ädelmetall. Vidare ingår en hygieninstruktion vid utlämnande av den nya konstruktionen.

Dokumentation i enlighet med patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården ska alltid ske vid tandvårdsbehandling. Se vidare avsnitt Dokumentation i patientjournal.

Handbokens exempel belyser en specifik situation och är inte behandlingsförslag. Det kan finnas andra behandlingsalternativ för samma patientfall. Exemplen illustrerar hur ersättningsregler och åtgärder kan tillämpas vid en klinisk situation.

Tillstånd 5001 och 5002, helt tandlös käke
Tillstånd 5005, partiell tandlöshet, oavsett antal tänder, som åtgärdas med avtagbar protes samt tillstånd 5006, lucka inom position 5–5 som beror på att en eller flera tänder saknar krondel
Avtagbar protes och implantat