HSLF-FS 2019:9

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

4.1.1.10 Rotbehandling

Rotbehandling

Åtgärder för rotbehandling är ersättningsberättigande inom tillstånd 3051 Sjukdomar i tandpulpan eller de periradikulära vävnaderna men även inom 4000-tillstånd för tandfrakturer, karies, tandslitage, symtomgivande sprickbildning och fyllningsfrakturer. När en tand behöver rotbehandlas inför en protetisk rehabilitering är rotbehandling även ersättningsberättigande inom tillstånd 5041 för ofullständig rotfyllning, 5051 vid avsaknad av retention samt inom tillstånd 5052 om tand 8 behövs som stöd i en protetisk konstruktion.

Åtgärd 520 Akut endodontisk behandling, annan tandläkare och åtgärd 521 Akut trepanation och kavumexstirpation är ersättningsberättigande för samtliga tandpositioner medan övriga rotbehandlingsåtgärder och apikalkirurgi ersätts för tandposition 1–7. Detta framgår av regel C.1 och D.2. Det finns ett undantag för rotbehandling av tand i position 8 genom tillstånd 5052 i de fall tanden behövs som stöd i en protetisk konstruktion inom tandvårdsstödet.

För akut endodontisk behandling finns två åtgärder: 520 Akut endodontisk behandling, annan tandläkare och 521 Akuttrepanation och kavumexstirpation. Åtgärd 521 är endast ersättningsberättigande för trepanation och kavumexstirpation, men inte vid rensning. Om tanden rensas vid akuttillfället ingår det i åtgärd 501–504 om akutbehandlingen utförs av samma behandlare som ska utföra rotfyllningen.

För åtgärd 520 anges inte vilken akut endodontisk behandling som ska utföras, det kan vara trepanation och kavumexstirpation eller rensning. När åtgärd 520 utförts är inte åtgärd 501–504 ersättningsberättigande för samma tandnummer och behandlare under samma ersättningsperiod.

Åtgärd 301–303 för sjukdoms- eller smärtbehandling är inte ersättningsberättigande för rensning. Det framgår i åtgärdstexten för dessa åtgärder att de inte är ersättningsberättigande när separat åtgärd finns för behandlingen inom aktuellt tillstånd.

Tandvårdsersättning lämnas för en (1) åtgärd 501–504 för rensning och rotfyllning av aktuellt antal kanaler, per tandnummer, behandlare och ersättningsperiod.

Om ytterligare en kanal hittas i en tand som rotfyllts inom ersättningsperioden är ytterligare åtgärd för rotfyllning inte ersättningsberättigande för samma tand inom samma ersättningsperiod hos samma behandlare. Tandläkaren kan dock återta den åtgärd som först rapporterats för rotfyllningen, och rapportera den åtgärd som omfattar en kanal mer än den första.

Behandling av efterbesvär ingår i åtgärderna, vilket framgår av inledningstexten för åtgärd 501–523. Det innebär exempelvis att om en rotfyllning måste revideras på grund av att patienten inte blir symtomfri ingår det i åtgärderna 501 – 504. Däremot ingår inte kirurgisk behandling på grund av efterbesvär efter rotfyllning. Det kan till exempel vara apikalkirurgi eller extraktion.

I inledningstexten för 501–523 framgår det också att samtliga moment fram till färdig rotbehandling ingår i åtgärden. Det innebär att andra åtgärder inte kan tillämpas för dessa moment. Ett undantag finns dock för friläggning med lambå.

Det finns inga åtgärder inom tandvårdsstödet för behandling av perforationer och instrumentfrakturer. Omhändertagande av egna komplikationer såsom lagning av perforationer och borttagning av instrumentfrakturer ingår i rotbehandlingen.

Instrumentfraktur eller perforation anmäls till patientskadeförsäkringen. Enligt 12 § patientskadelagen (1996:799) ska vårdgivare ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av lagen. För en anmäld skada kan försäkringsbolaget lämna ersättning för behandlingen, även när den sker hos en annan behandlare. Det är viktigt att anmälan sker till patientskadeförsäkringen så att patienten även har skydd ifall senare komplikation uppstår.

Exempel, ytterligare en kanal hittas i en nyligen rotbehandlad tand
Exempel, akutbehandling, åtgärd 521
Exempel, rensning och rotfyllning vid akuttillfället
Exempel, rensning vid akuttillfället
Exempel, akutbehandling hos annan behandlare, åtgärd 520
Exempel, akut rensning vid jourklinik på semesterort, åtgärd 520
Exempel, rensning vid akuttillfälle hos annan behandlare, patienten vill göra klart rotbehandlingen där, åtgärd 520 återtas.
Exempel, komplicerad kanallokalisation i tidigare rotfylld tand, åtgärd 522
Exempel, rapportering av åtgärd 522 för fastställande av rensdjup vid komplicerad kanallokalisation
Exempel, kanallokalisation lyckas inte, ingen ersättning lämnas för åtgärd 522
Exempel, rensdjup fastställs till två tredjedelar av rotlängden, åtgärd 522
Exempel, kontroll vid rotbehandling och ny diagnostik efter rotbehandling
Exempel, apikalkirurgi behöver utföras efter slutförd rotbehandling, åtgärd 541
Exempel, apikalkirurgi i kombination med annan kirurgi, åtgärd 542