HSLF-FS 2023:21
Handbok » 4 Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

4 Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd

Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd

Detta avsnitt beskriver ett urval behandlingar inom tillstånd för behandling av sjukdoms- och smärttillstånd (3000-serien).

Dokumentation i enlighet med patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården ska alltid ske vid tandvårdsbehandling. Se vidare avsnitt Dokumentation i patientjournal.

Handbokens exempel belyser en specifik situation och är inte behandlingsförslag. Det kan finnas andra behandlingsalternativ för samma patientfall. Exemplen illustrerar hur ersättningsregler och åtgärder kan tillämpas vid en klinisk situation.
Generellt gäller för åtgärderna 301 – 362
Överextenderade kronor/broar som ger vävnadsskada
Sjukdomsbehandlande åtgärder 301, 302, 303, 304
Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk behandling, 313 och 314.
Distanskontakt via videolänk
Koagulationsrubbning och sjukdomsbehandling
Mekanisk infektionsbehandling
Kirurgiska behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd
Bettfysiologiska behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd