HSLF-FS 2021:37
Handbok » 4 Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

4 Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd

Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd

Detta avsnitt beskriver ett urval behandlingar inom tillstånd för behandling av sjukdoms- och smärttillstånd (3000-serien).

Dokumentation i enlighet med patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården ska alltid ske vid tandvårdsbehandling. Se vidare avsnitt Dokumentation i patientjournal.

Handbokens exempel belyser en specifik situation och är inte behandlingsförslag. Det kan finnas andra behandlingsalternativ för samma patientfall. Exemplen illustrerar hur ersättningsregler och åtgärder kan tillämpas vid en klinisk situation.
Överextenderade kronor/broar som ger vävnadsskada
Sjukdomsbehandlande åtgärder 301, 302, 303, 304
Åtgärder för beteendemedicinsk behandling, 313 och 314.
Koagulationsrubbning och sjukdomsbehandling
Mekanisk infektionsbehandling
Extraktioner
Kirurgisk behandling åtgärd 404, 405 och 407
Kirurgisk behandling av parodontit och periimplantit, tillstånd 3043 och 3044 samt åtgärd 451–454
Annan kirurgisk behandling, tillstånd 3046
Rotbehandling
Traumatiserande ocklusion, tillstånd 3152,
Behandling av smärta och funktionsstörning i käksystemet, tillstånd 3161 och 3162