HSLF-FS 2020:28
» 2 Undersökningar och utredningar » 2.1 Undersökning eller kontroll

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

2.1 Undersökning eller kontroll

Undersökning eller kontroll

Åtgärd 101-114 för undersökning eller utredning är ersättningsberättigande när diagnostik utförs. Det kan även gälla ny diagnostik som en följd av en tidigare utförd behandling. Ny diagnostik innebär inte att det behöver bli en annan diagnos. Den kan i vissa fall bli samma som tidigare, t.ex. oförändrat fickdjup vid parodontal sjukdom.

Däremot ingår kontroll av behandlingsresultat inom ramen för en åtgärd, i den aktuella åtgärden.

Ett flertal av inledningstexterna för de olika åtgärdsserierna beskriver vilka moment i en behandling som ingår i åtgärderna för serien. Texten i respektive åtgärd anger vidare vad som ingår i den enskilda åtgärden och om det finns några särskilda villkor.

Utdrag från föreskriften med exempel på inledningstext:

Handbok_version_12_KUSP_html_fb714eba2155f6c9.jpg

Dokumentation i enlighet med patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården ska alltid ske vid tandvårdsbehandling. Se vidare avsnitt Dokumentation i patientjournal.

Handbokens exempel belyser en specifik situation och är inte behandlingsförslag. Det kan finnas andra behandlingsalternativ för samma patientfall. Exemplen illustrerar hur ersättningsregler och åtgärder kan tillämpas vid en klinisk situation.
Exempel, kontroll vid rotbehandling och ny diagnostik efter rotbehandling
Basundersökning
Annan undersökning än basundersökning
Undersökningar tandläkare
Undersökningar tandhygienist
Konsultation specialisttandläkare, åtgärd 115 och 116
Röntgen inom tandvårdsstödet
Salivsekretionsmätning
Biopsi och laboratorieundersökning, PAD