HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 5447

5447

5447 - Implantatstödd kon­struktion i helt tandlös käke med

  • fraktur, annan skada eller slitage, 
  • skadade komponenter,
  • bristfällig passform, eller 
  • implantatförlust när implantatstödd konstruktion ska byggas om, byggas ut eller ändras till täckprotes.

Implantatstödd konstruktion i del av helt tandlös käke när

  • konstruktionen ska byggas ut till helkäks­implantat eller ändras till täckprotes, eller
  • nytt delimplantat placeras bredvid den befintliga implantatstödda konstruktionen.

Helt tandlös käke som har implantat installerade men med avsaknad av permanent överkonstruktion.

Unika villkor

Ny konstruktion är ersättnings­berättigande vid

  • implantat-, distans- eller tandförlust som innebär att befintlig konstruktion inte kan behållas eller byggas om med ett långsiktigt hållbart resultat,
  • fraktur i broskelett som inte kan repareras med ett långsiktigt hållbart resultat,
  • bristfällig passform som medför att konstruktionen inte kan användas, eller
  • fraktur eller slitage av sådan grad att retention av fasad- eller ocklusalmaterial inte är möjlig. 

Skäl till varför ombyggnad eller reparation inte är möjlig ska beskrivas i patientjournalen om det inte redan framgår av dokumentationen enligt E.0.

Vid utbyggnad till helkäksimplantat är upp till två implantat per sida ersättnings­­­berättigande i underkäken och upp till tre implantat per sida ersättnings­berättigande i överkäken.

Vid ombyggnad till täckprotes är ett implantat per sida som saknar implantat ersättnings­berättigande i underkäken och upp till två implantat per sida som saknar implantat ersättnings­berättigande i över­käken.

När tio, elva eller tolv bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är endast åtgärd 861–863 eller 865 för helkäksimplantat ersättningsberättigande.

Åtgärd 893, 894, 895 eller 896 är inte ersättningsberättigande när ny implantat­konstruktion utförs.

När åtgärd 893, 894, 895, 896 eller 897 ska tillämpas mer än en gång under samma ersättningsperiod ska skäl för ytterligare åtgärd dokumenteras i patientjournalen.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

301-303, 362, 420-426, 429, 480, 811, 815, 822-829, 850, 852, 853, 858, 859 ( högst en), 861-863, 865, 874-878, 881, 883, 884, 888, 889, 892-897

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilka dokumentationskrav gäller för tillstånd 5447 när åtgärd 884 ska rapporteras in?

Svar

Vid tillstånd 5447 gäller regel E.0 som innebär att aktuellt tillstånd ska dokumenteras i patientjournalen innan behandling påbörjas. Dokumentation, till exempel att patienten har skadade komponenter i sin helkäksbro, ska ske med foto eller modell om tillståndet inte framgår av befintlig aktuell röntgen. I övrigt gäller inga särskilda villkor för dokumentation när åtgärd 884 ska tillämpas.

Om däremot en ny konstruktion ska utföras ska det beskrivas i patientjournalen varför ombyggnad eller reparation inte är möjlig.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

En patient som nyligen har fått 5 fixturer installerade i överkäken, men som ännu inte har någon protetisk konstruktion, förlorar de sista tänderna i käken och ytterligare 2 fixturer ska installeras.

Hur inrapporteras de tillkommande fixturerna och slutligen den protetiska konstruktionen, om hela behandlingen utförs under samma ersättningsperiod?

Svar

När de sista tänderna går förlorade i en käke med implantat utan permanent suprakonstruktion kan tillstånd 5447 fastställas. Enligt regel E.2 ersätts högst sex implantat i överkäken under en ersättningsperiod. Det innebär att ytterligare ett implantat är ersättningsberättigande och det sjunde implantatet betalar patienten själv. Vidare framgår i E.2 att endast operation avseende de implantat som är ersättningsberättigande inom tillståndet ingår. I detta fall innebär det att åtgärd 421 och inte åtgärd 423, är ersättningsberättigande för implantatoperationen. Den implantatförankrade bron rapporteras också in inom tillstånd 5447 med åtgärd 863.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Min patient fick fyra implantat installerade i underkäken för ett helkäksimplantat. Tyvärr läkte inte ett av implantaten in. Patienten tyckte att implantatoperationen var jobbig att genomföra och vill inte operera in ytterligare ett implantat. Implantaten sitter väl utspridda, så jag bedömer att det ska fungera med en implantatförankrad bro på tre implantat. Lämnas ersättning för åtgärd 865 fast bron endast blir förankrad med tre implantat?

Svar

I åtgärdsbeskrivningen för åtgärd 865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat, finns en hänvisning till Bilaga 3 allmänna råd som du hittar längst bak i föreskriften. I allmänna råd om implantatstödd bro, underkäke, åtgärd 865 står det;

"Där prognosen bedöms vara god kan i speciella fall en bro på tre implantat vara ersättningsberättigande. Faktorer som kan påverka är implantatplacering, käkens storlek, krafter i bettet och benkvalitet."

Ersättning bör därför lämnas för åtgärd 865 även om endast tre implantat är installerade när prognosen för en implantatbro bedöms vara god. Det är dock Försäkringskassan som vid en efterhandskontroll har att bedöma det individuella fallet. Det är därför viktigt att dokumentera skälen och prognosen för behandlingen.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag har precis gjort om en implantatkrona på grund av en stor porslinsfraktur som inte kunde lagas, tillstånd 5449. Tidigare har jag använt åtgärd 890, men hittar inte den nu. Vilken åtgärd ska jag använda?

Svar

I föreskriften för statligt tandvårdsstöd har åtgärd 890 tagits bort. I stället används åtgärd 850 inom tillstånd 5449 när endast en (1) implantatkrona görs i en käke eller åtgärd 852 när flera implantatkronor utförs i samma käke.


TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

En patient kom för en rörlig implantatbro och när bron tagits bort visade det sig att den inte kunde sättas tillbaka eftersom det fanns en implantatfraktur. De kvarvarande felfria implantaten behövde förses med läkdistanser tills bron kapats och den kvarvarande implantatdelen opererats bort. Finns det någon åtgärd för läkdistans inom tandvårdsstödet?

Svar

Ja, sedan den 15 januari 2020 finns en ny åtgärd 892 för läkdistans som är ersättningsberättigande inom tillstånd 3044 Periimplantit eller tillstånd 5447–5449 som avser komplikationer vid befintliga implantatkonstruktioner.

Observera dock att åtgärd 892 endast ersätts när omgörningstiden enligt regel E.6 eller E.7 har passerats såvida inte orsaken inryms i något av undantagen enligt regel E.9, t.ex. skada på grund av yttre våld.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag har en patient som i överkäken har implantatstödd bro 16–13, implantatkronor på 12, 11, tandstödd bro 21–23, samt implantatkronor på 24 och 25. Bakom 25 saknas tänderna. Nu måste 21 och 23 extraheras. Då redan installerade implantat räknas som tandlöshet, blir käken helt tandlös dvs. tillstånd 5002. Planen är att göra en ny implantatbro på implantaten 12, 11 och 24 med tre hängande led. Under läkningstiden kommer patienten att få en temporär protes 12–24 med klamrar på implantatkronorna 16 och 25. Problemet är att vid tillstånd 5002 är inte åtgärd 822 eller 823 ersättningsberättigande. Finns det något annat tillstånd som kan användas?

Svar

Regel E.11 anger att endast vid fastställande av tillstånd 5005, 5010–5016, 5031–5037 ska redan befintligt implantat eller befintlig implantatstödd krona bredvid saknad tand likställas med tandlöshet. Regel E.11 gäller inte för tillstånd 5002. I fall där implantatbroar föreligger och där samtliga egna tänder förloras i samma käke tillämpas tillstånd 5447.

Vid tillstånd 5447 är exempelvis åtgärder för att reparera, bygga om/bygga ut eller utföra nytt helkäksimplantat ersättningsberättigande. Inom tillstånd 5447 är även åtgärd 822 eller 823 för temporär partiell protes ersättningsberättigande. I det fall du frågar om ska tillstånd 5447 tillämpas för samtliga åtgärder från implantatoperation till färdig implantatbro.