HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 5072

5072

5072 - Dysfunktionell ocklusion som kräver protetisk korrektion på grund av otillräckligt antal ockluderande tandpar, tvångsföring eller vävnadsskada.

Unika villkor

Behandling är ersättningsberättigande när det krävs för att skapa förutsätt­ningar för funktionell ocklusion. 

Tillstånd 5072 tillämpas för behandling av tänder, inklusive tänder och implantat med befintlig konstruktion. 

Tillstånd 5072 tillämpas inte för behandling av tandlöshet. 

Otillräckligt antal ockluderande tand-par föreligger när det för tandposition  4–7 på aktuell sida finns färre än två ockluderande tandpar. Till färre än två ockluderande tandpar räknas även när en tand har tuggkontakt mot två tänder i motstående käke.

Ocklusionsavvikelsen ska dokumenteras med foto eller modeller. Beskrivning av otillräckligt antal ockluderande tandpar, tvångsföring eller vävnadsskada samt varför behandling måste utföras ska dokumenteras i patientjournalen.

Åtgärd 893–896 är inte ersättnings­berättigande när ny implantat­konstruktion utförs.

När åtgärd 893–896 ska tillämpas mer än en gång under samma ersättnings­period ska skäl för ytterligare åtgärd dokumenteras i patientjournalen.

Protetisk behandling

Vid enbart frontalt öppet bett är protetisk behandling ersättnings­berättigande för att uppnå 

 • ocklusionskontakter bilateralt inom tandposition 3–6,
 • upp till tre ockluderande tandpar bilateralt inom tandposition 4–7, eller
 • upp till tre ockluderande tandpar till tandposition 8 om övriga molarer i samma kvadrant saknas.

Vid postnormalt bett som inte är djupt är protetisk behandling ersättnings­berättigande för att uppnå

 • ocklusionskontakter bilateralt inom tandposition 3–6 samt frontal kontakt vid framåtglidning,  
 • upp till tre ockluderande tandpar bilateralt inom tandposition 4–7 samt frontal kontakt vid framåtglidning, eller
 • upp till tre ockluderande tandpar till tandposition 8 om övriga molarer i samma kvadrant saknas.

Vid övriga avvikelser är protetisk behandling ersättningsberättigande för att uppnå  

 • ocklusionskontakter inom tand-position 6–6,  
 • upp till tio ockluderande tandpar inom tandposition 7–7, eller
 • upp till tio ockluderande tandpar till tandposition 8 om övriga molarer i samma kvadrant saknas.

Krona för båda tänderna i ett antagonerande tandpar

Krona är ersättningsberättigande för båda tänderna i ett antagonerande tandpar 

 • om avståndet mellan dem efter möjlig bettslipning är 2 mm eller mer och var och en av tänderna avviker 1 mm eller mer från ocklusionsplanet, 
 • vid avvikelse i transversalled som medför att ocklusionskontakt saknas, eller 
 • om fungerande ocklusion eller artikulation annars inte kan uppnås.

Bettslipning vid interfererande kontakter eller tvångsföring

Endast bettslipning är ersättnings­berättigande 

 • när interferenser medför att kontakt saknas mellan antagonerande tandpar vid mindre vertikal avvikelse och funktionell ocklusion bedöms kunna nås genom slipning upp till totalt 1 mm på de inter­fererande kontakterna, eller 
 • vid tvångsföring när funktionell ocklusion bedöms kunna nås genom slipning.

Krona är ersättningsberättigande i ovan angivna fall om bettslipning inte är möjlig. 

Rotbehandling

Rotbehandling är endast ersättnings­berättigande när bettslipning eller preparation för krona inte kan utföras utan att pulpan exponeras.

Innan behandling påbörjas med rot­behandling, åtgärd 501–504, ska aktuell tand vara dokumenterad med befintlig aktuell röntgen. Röntgen­undersökningen ska ha bedömts vara berättigad.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 501-504, 522
och
a) 701-708
eller
b) 800-804, 808, 815, 824-826, 832-837, 845, 850, 852, 853, 858, 859 ( högst en), 861-863, 865, 881, 883, 884, 893-896

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Är det ersättningsberättigande att utföra långtidstemporära broar även på implantat vid tillstånd 5071 och 5072, för att sondera betthöjden inom tillstånd 5042?
Hur länge behöver bron sitta på plats?

Svar

Ja, inom tillstånd 5042 är laboratorieframställd långtidstemporär krona eller bro ersättningsberättigande för både tänder och implantat, åtgärd 809 eller 856 och 857, för att förändra betthöjd när tillstånd 5071 eller 5072 föreligger.

För tillstånd 5042 anger inte föreskriften hur länge en långtidstemporär bro behöver sitta. 

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag undrar vad det är för skillnad på åtgärd 607 och 845 för bettslipning. Dessutom finns åtgärd 301 för slipning av enstaka tand/tänder, när ska de olika åtgärderna användas?

Svar

Tandvårdsstödet utgår ifrån patientens tillstånd. Åtgärd 607 för bettslipning är endast ersättningsberättigande inom tillstånd 3162 som avser instabil ocklusion i samband med långvarig smärta från käksystemet.

Ocklusal korrigering, som bland annat innefattar bettslipning, får enligt de nationella riktlinjerna för vuxentandvård (NR) rekommendationen icke-göra vid akut käkledssmärta eller akut käkledsartrit, eftersom det kan vara skadligt. Vid långvarig käkledssmärta eller käkledsartrit samt vid symtomatisk käkledsartros, som också är ett långvarigt smärttillstånd, får däremot ocklusal korrigering rekommendationer mellan 4 och 5.

Därför är åtgärd 607 endast ersättningsberättigande inom tillstånd 3162, som är kopplat till långvarig smärta och definierade former av käkfunktionsstörning. Vid bettslipning på denna grupp av patienter behöver ofta mindre slipning utföras vid flera tillfällen.

Bettslipning kan även behöva utföras vid andra tillfällen på patienter utan käkfunktionsstörning.

 • För patienter med traumatiserande ocklusion, tillstånd 3152, är åtgärd 301 ersättningsberättigande vid behov av bettslipning på enstaka tand eller tänder.
 • I åtgärderna för tandstödd protetik ingår preprotetisk bettslipning.
 • Vid mer omfattande ocklusionsstörningar finns tillstånd 5071 och 5072 vid dysfunktionell ocklusion samt tillstånd 5907, 5908 och 5914 vid olika former av bettavvikelser. Inom dessa tillstånd är åtgärd 845 för bettslipning ersättningsberättigande som en del av behandlingen. Åtgärd 845 avser en bettslipning som planeras och utförs vid ett tillfälle för att behandla den dysfunktionella ocklusionen eller bettavvikelsen. I vissa fall kan även åtgärd 845 vara den enda behandlingen av tillståndet.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag har precis gjort om en implantatkrona på grund av en stor porslinsfraktur som inte kunde lagas, tillstånd 5449. Tidigare har jag använt åtgärd 890, men hittar inte den nu. Vilken åtgärd ska jag använda?

Svar

I föreskriften för statligt tandvårdsstöd har åtgärd 890 tagits bort. I stället används åtgärd 850 inom tillstånd 5449 när endast en (1) implantatkrona görs i en käke eller åtgärd 852 när flera implantatkronor utförs i samma käke.