HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 4081

4081

4081 - Fraktur eller förlust av tand­substans. 

Unika villkor

Tillståndet omfattar inte abrasion, attrition eller erosion.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

301-304, 362, 401-405, 409, 410, 480, 501-504, 520-523
och
a) 701-708
eller
b) 800-803

Utbytesåtgärder

921-924

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Hur kan man göra en fullgod dokumentation när en tand frakturerar under arbetets gång om man inte har dokumenterat tandens ursprungliga tillstånd?

Svar

Om en tand t ex frakturerar under arbetets gång och ett nytt tillstånd uppkommer ska det nya tillståndet dokumenteras om tandstödd protetik, åtgärd 800–809, planeras.  När det inte är möjligt att dokumentera det ursprungliga tillståndet ska dokumentationen i stället ske så snart det är möjligt, se regel D.1 Dokumentation.  

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilken ersättning lämnas från det statliga tandvårdsstödet när en laboratorieframställd krona utförs på tand i position 7 vid en omfattande fraktur?

Svar

Samma regler för krona gäller för alla tänder inom position 1 till 7.

För att tillstånd 4081Omfattande fraktur eller omfattande förlust av tandsubstans ska vara uppfyllt ska frakturen vara omfattande enligt regel D.3 Kronregel. Detta innebär att den sammanlagda skadan på tanden, som även inbegriper ytor som tidigare ersatts med fyllningsmaterial, ska omfatta minst fyra av fem ytor på en molar, eller så ska två tredjedelar av tandens kronvolym vara förlorad. Ersättning lämnas då för åtgärd 800 eller 801 för permanent tandstödd krona.

Om kraven för 4081 inte är uppfyllda och tanden har en mindre fraktur föreligger istället tillstånd 4080 Fraktur eller förlust av tandsubstans. Ersättning lämnas då för utbytesåtgärd 922 om en laboratorieframställd krona utförs.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Min patient kom akut till mig med en omfattande fraktur på en tand. Patienten önskar en krona på tanden, men vill vänta några månader med att göra den. För att inte tanden ska gå sönder mer var jag tvungen att göra en långtidstemporär fyllning i komposit. Vilken åtgärd ska jag använda? Har jag låst tanden för kronterapi när jag gjort en långtidstemporär fyllning i komposit?

Svar

Vid tillstånd 4081 Omfattande fraktur eller förlust av tandsubstans lämnas ersättning för bland annat åtgärd 302 Sjukdoms- eller smärtbehandling.

För åtgärd 302 står det i åtgärdstexten: "Åtgärden tillämpas för sjukdoms- eller smärtbehandling, främst i form av ..."

I åtgärdsbeskrivningen för åtgärd 302 anges att ersättning lämnas för en långtidstemporär fyllning. Detta gäller oavsett vilket material som används. Det bör av journalanteckningen framgå att fyllningen är långtidstemporär. Ersättning lämnas därmed senare även för en krona åtgärd 800 eller 801 om regel D.3 Kronregel är uppfylld.

Om ersättning istället har lämnats för en permanent kompositfyllning, åtgärd 701-707 och tanden inte har en ny skada lämnas inte ersättning för en krona åtgärd 800 eller 801.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilket tillstånd ska tillämpas när en treledsbro ska utföras för en entandslucka och en av stödtänderna även har en stor fraktur, dvs tillstånd 4081?

Svar

Anledningen till varför vården utförs bör vara vägledande vid val av tillstånd. Eftersom bron ska behandla tandluckan bör det tillstånd som är ersättningsberättigande för behandling av luckan tillämpas, dvs tillstånd 5031. Tillstånd 5031 rapporteras för alla åtgärder i bron, även för den frakturerade tanden.

Om det endast är en omfattande fraktur som ska åtgärdas och luckan inte ska slutas med ett hängande led, tillämpas tillstånd 4081 för den tanden som ska repareras.

I andra fall kan det finnas en tandlucka och bredvid stödtanden ytterligare en tand med omfattande skada (4000-tillstånd), som kronförses och ingår i samma bro. För de tänder som behandlar tandluckan tillämpas i dessa fall tillståndet för tandluckan (5000- tillstånd) och för den ytterligare tanden som är skadad tillämpas aktuellt 4000-tillstånd.  

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Hur ska jag rapportera åtgärd 708 för stift när jag stiftförser tanden en dag och slutför kompositkronan en annan dag?

Svar

Åtgärd 708 är en tilläggsåtgärd och kan endast användas tillsammans med åtgärd 707 (eller 811). Åtgärd 708 för stiftet rapporteras därför samtidigt som åtgärd 707 för kompositkronan slutförs.

Det framgår även i definitionen för slutförd åtgärd i 4 § i föreskriften om statligt tandvårdsstöd att en åtgärd för fyllningsterapi är slutförd när fyllningen är utförd.