HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 4022

4022

4022 - Djup dentinkaries med risk för pulpaexponering som behandlas med selektiv eller stegvis exkavering.

Unika villkor

Med djup dentinkaries avses en kariesskada, överstigande två tredjedelar av dentintjockleken, som vid en fortsatt exkavering bedöms kunna resultera i att pulpan blottläggs. 

Åtgärd 701–707 är endast ersättnings­berättigande för selektiv exkavering. 

För stegvis exkavering, åtgärd 322, rapporteras efterföljande permanent fyllningsterapi med tillstånd 4002 eller 4012.

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362
och
a) 322
eller
b) 701-707

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

När kan åtgärd 322 för stegvis exkavering användas?

Svar

Åtgärd 322 är ersättningsberättigande vid primär eller sekundär karies när metoden stegvis exkavering används. Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per tandnummer och ersättningsperiod.

Metoden innebär att den mest pulpanära delen av ett djupt kariesangrepp lämnas och tanden förses med en långtidstemporär fyllning. Tanden kan sedan efter en exspektansperiod på minst tre månader färdigbehandlas. Syftet med behandlingen är att bevara pulpan vital, utan rotbehandling.

Den långtidstemporära fyllningen som utförs genom en stegvis exkavering rapporteras inom tillstånd 4022 Djup dentinkaries med risk för pulpaexponering som behandlas med selektiv eller stegvis exkavering. Eventuell efterföljande permanent fyllningsterapi efter exspektansperiod rapporteras med kariestillstånd 4002 eller 4012.