HSLF-FS 2019:9
Tillstånd » 3161

3161

3161 - Käkfunktionsstörning.

Unika villkor

För åtgärd 313 och 314 ska följande dokumenteras i patientjournalen:

  • motivering till varför beteendemedicinsk behandling ska utföras, samt 
  • en individanpassad behandlingsplan för beteendepåverkan.

Tillstånd 3161 kan inte tillämpas när det finns ett specifikt tillstånd för sjukdomen eller skadan inom tandvårdsstödet.

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

301-304, 311-314, 362, 601-604, 606

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilka oralkirurgiska åtgärder kan ersättas med hälso- och sjukvårdsavgift?

Svar

Det är regeringen som beslutar vilka oralkirurgiska åtgärder som omfattas av tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Åtgärderna framgår av 2 § tandvårdsförordningen (1998:1338) och de är:

• behandlingar av käkfrakturer,
• käkledskirurgi,
• rekonstruktiv och ortognat kirurgi,
• utredningar och behandlingar av oralmedicinska tillstånd,
• utredningar och behandlingar av smärttillstånd,
• övriga oralkirurgiska behandlingar som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser.  

Det är patientens landsting/region som hanterar denna tandvård.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Får en tandhygienist utföra någon behandling inom bettfysiologi, till exempel åtgärd 606 motorisk aktivering?

Svar

TLV föreskriver inte om vem som får göra vad inom tandvården, utan om förutsättningarna för att tandvårdsersättning ska lämnas. Det finns dock några åtgärder inom tandvårdsstödet där det anges vem som ska utföra åtgärden, men det gäller inte åtgärd 606. Behandlingsplanen, där motorisk aktivering planeras som en del i den bettfysiologiska behandlingen, tas fram av behandlande tandläkare.

Enligt 6 kap 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659) bär hälso- och sjukvårdspersonal själv ansvaret för hur de fullgör sina arbetsuppgifter. Vidare ska enligt 6 kap. 1 § hälso- och sjukvårdspersonal utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet där en patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. 

Socialstyrelsen har en webbsida där det beskrivs vem som göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården.  även gett ut en handbok som vänder sig till beslutsfattare och personal inom hälso- och sjukvården och tandvården.
http://www.vemforgoravad.socialstyrelsen.se/sida/legitimation-och-sarskilt-forordnande

Enligt Försäkringskassan ska tandläkaren ha fastställt diagnos och beslutat om terapi för att ersättning ska lämnas för motorisk aktivering utförd av en tandhygienist. Detta eftersom diagnostik av käkfunktionsstörning inte ingår i tandhygienistens utbildning.

 

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Varför är åtgärd 607 för bettslipning och 848 för ocklusal påbyggnad inte ersättningsberättigande inom tillstånd 3161 Käkfunktionsstörning?

Svar

Tillstånd 3161 Käkfunktionsstörning, innefattar alla former av käkfunktionsstörning, exempelvis både vid akut och vid långvarig smärta.

Ocklusal korrigering, som bland annat innefattar bettslipning eller påbyggnad, får enligt de nationella riktlinjerna för vuxentandvård (NR) rekommendationen icke-göra vid akut käkledssmärta eller akut käkledsartrit, eftersom det kan vara skadligt. Vid långvariga smärttillstånd som kronisk käkledssmärta, kronisk käkledsartrit och symtomatisk käkledsartros, får däremot ocklusal korrigering rekommendationer mellan 4 och 5.

Det finns därför ett separat tillstånd för instabil ocklusion, 3162, som är kopplat till långvarig smärta. Åtgärderna för ocklusal korrigering: 607 Bettslipning för ocklusal stabilisering, 848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering… samt 846 Skena, hel eller cementerad i sektioner ...för bettstabilisering är därför endast ersättningsberättigande inom tillstånd 3162 vid käkfunktionsstörning. Om dessa åtgärder varit ersättningsberättigande vid tillstånd 3161 som omfattar alla patienter med käkfunktionsstörning skulle tandvårdsstödet inte följa NR:s rekommendationer.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag undrar vad det är för skillnad på åtgärd 607 och 845 för bettslipning. Dessutom finns åtgärd 301 för slipning av enstaka tand/tänder, när ska de olika åtgärderna användas?

Svar

Tandvårdsstödet utgår ifrån patientens tillstånd. Åtgärd 607 för bettslipning är endast ersättningsberättigande inom tillstånd 3162 som avser instabil ocklusion i samband med långvarig smärta från käksystemet.

Ocklusal korrigering, som bland annat innefattar bettslipning, får enligt de nationella riktlinjerna för vuxentandvård (NR) rekommendationen icke-göra vid akut käkledssmärta eller akut käkledsartrit, eftersom det kan vara skadligt. Vid långvarig käkledssmärta eller käkledsartrit samt vid symtomatisk käkledsartros, som också är ett långvarigt smärttillstånd, får däremot ocklusal korrigering rekommendationer mellan 4 och 5.

Därför är åtgärd 607 endast ersättningsberättigande inom tillstånd 3162, som är kopplat till långvarig smärta och definierade former av käkfunktionsstörning. Vid bettslipning på denna grupp av patienter behöver ofta mindre slipning utföras vid flera tillfällen.

Bettslipning kan även behöva utföras vid andra tillfällen på patienter utan käkfunktionsstörning.

  • För patienter med traumatiserande ocklusion, tillstånd 3152, är åtgärd 301 ersättningsberättigande vid behov av bettslipning på enstaka tand eller tänder.
  • I åtgärderna för tandstödd protetik ingår preprotetisk bettslipning.
  • Vid mer omfattande ocklusionsstörningar finns tillstånd 5071 och 5072 vid dysfunktionell ocklusion samt tillstånd 5907, 5908 och 5914 vid olika former av bettavvikelser. Inom dessa tillstånd är åtgärd 845 för bettslipning ersättningsberättigande som en del av behandlingen. Åtgärd 845 avser en bettslipning som planeras och utförs vid ett tillfälle för att behandla den dysfunktionella ocklusionen eller bettavvikelsen. I vissa fall kan även åtgärd 845 vara den enda behandlingen av tillståndet.