HSLF-FS 2020:28
» 5 Reparativ vård » 5.1 Allmänt om reparativ vård

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

5.1 Allmänt om reparativ vård

Allmänt om reparativ vård

Detta avsnitt beskriver ett urval behandlingar inom tillstånd för reparativ vård (4000-serien) samt regel D.3.

Dokumentation i enlighet med patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården ska alltid ske vid tandvårdsbehandling. Se vidare avsnitt Dokumentation i patientjournal.

Handbokens exempel belyser en specifik situation och är inte behandlingsförslag. Det kan finnas andra behandlingsalternativ för samma patientfall. Exemplen illustrerar hur ersättningsregler och åtgärder kan tillämpas vid en klinisk situation.
Exempel, trepanationsöppning vid rotbehandling, tillstånd 4080