HSLF-FS 2023:21
Handbok » 3.1.1.1 Generellt gäller för åtgärderna 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 213 och 214

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

3.1.1.1 Generellt gäller för åtgärderna 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 213 och 214

Generellt gäller för åtgärderna 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 213 och 214

Sjukdomsförebyggande åtgärder

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Dokumentation i enlighet med patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården ska alltid ske vid tandvårdsbehandling. Se vidare avsnitt Dokumentation i patientjournal.

Handbokens exempel belyser en specifik situation och är inte behandlingsförslag. Det kan finnas andra behandlingsalternativ för samma patientfall. Exemplen illustrerar hur ersättningsregler och åtgärder kan tillämpas vid en klinisk situation.
Exempel: Förhöjd risk för karies, tandläkaren använder riskbedömningssystem
Exempel: Förhöjd risk för parodontit, tandläkaren dokumenterar riskbedömningen i journalanteckning