HSLF-FS 2023:21

E.10


Tandreglering

För att tandreglering ska vara ersättningsberättigande ska avvikelsen vara funktionellt eller utseendemässigt tydligt störande och av en omfattning som minst svarar mot följande behandlingsbehov: utseendemässigt eller funktionellt störande anomalier, omfattande agenesier, djupbett med gingivalt trauma, öppna bett eller saxbett med otillräcklig ocklusion, tvångsförande korsbett, saxbett eller inverteringar, uttalade frontala trång- eller glesställningar, postnormala bett med stor horisontell överbitning, prenormala bett med eller utan tvångsföring, retinerade incisiver eller hörntänder, tand i avvikande läge som är viktig för eller stör bettfunktionen, eller estetiskt eller funktionellt störande rotationer. 

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.