HSLF-FS 2022:26
Inledning » Definitioner

Definitioner

4 §   De ord och benämningar som används i föreskrifterna har samma betydelse som i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Därutöver används följande begrepp med nedan angiven betydelse. 

Infraocklusion

Med infraocklusion avses en tand som efter förväntat avslutat tand­­frambrott har en tuggyta som är lägre än omgivande tänder i käken beroende på hindrad eller ofullständig eruption (tandframbrott) eller ankylos (sammanväxt mellan tandrot och käkben).

Om en hel sida saknar kontakt (beroende på annat skäl än ofullständig eruption) betraktas detta inte som infraocklusion utan som ett lateralt öppet bett.  

Partiellt erupterad tand

En partiellt erupterad/semiretinerad (delvis frambruten) tand bedöms som tandlöshet när tillstånd ska fastställas, om tanden inte kan användas till att fästa en konstruktion på.  

Ny tandposition

Ny tandposition föreligger för en tand när den har ersatt en annan tands plats i tandbågen med minst hälften av den ersatta tandens bredd.  

Kvadrant

En kvadrant avser tandposition 1 till 8 på samma sida och i samma käke.

Påbörjad åtgärd

En åtgärd är påbörjad för 

 • rotbehandling när trepanation skett,
 • fyllningsterapi när preparation av kavitet skett,
 • tandstödd protetik när preparation för protetisk konstruktion påbörjats,
 • avtagbar protetik när definitivavtryck tagits,
 • bettskena, annan skena eller klammerplåt när avtryck tagits,
 • implantatkirurgi, antingen när ett implantat installerats eller när benaugmentation utförts,
 • implantatstödd protetik när definitivavtryck tagits, eller
 • tandreglering när apparatur utlämnats.

Implantatbehandling är påbörjad när implantatkirurgi påbörjats.  

Slutförd åtgärd

En åtgärd är slutförd för 

 • rotbehandling när rotfyllningen är utförd,
 • fyllningsterapi när fyllningen är utförd,
 • tandstödd protetik när konstruktionen är utlämnad,
 • avtagbar protetik när protesen är utlämnad, 
 • bettskena, annan skena eller klammerplåt när den är utlämnad,
 • implantatkirurgi när samtliga implantat är installerade, 
 • implantatstödd protetik när konstruktionen eller komponenten är utlämnad, eller
 • tandreglering när aktiv apparatur är avlägsnad och retention är inledd. 

Implantatbehandling är slutförd när konstruktionen är utlämnad.

Om det finns särskilda skäl får, vid tandstödd protetik, avtagbar protetik och implantatstödd protetik, åtgärden anses slutförd vid annan tidpunkt än när konstruktionen är utlämnad.

Allmänna råd

Slutförd åtgärd är inte alltid detsamma som avslutad behandling inom åtgärden. Till exempel är åtgärd för protes slutförd och rapporteras när protesen är utlämnad. Behandling som ingår i åtgärd för protes innefattar även efterkontroll och justering upp till tre månader.

Att en protetisk konstruktion är utlämnad bör innebära att patienten fått den i munnen för användning.

Särskilda skäl för annan tidpunkt för slutförd protetisk konstruk­tion kan till exempel vara då ytterligare protetisk konstruktion ska utföras vilken måste inpassas till den utlämnade konstruktionen. I detta fall bör ersättning lämnas när nästa konstruktion inpassats.  

Utbytesåtgärd

Utbytesåtgärd används när patienten väljer en annan behandling än den som är ersättningsberättigande för aktuellt tillstånd, i det fall utbytes­åtgärd finns föreskriven för tillståndet. För en sådan annan behandling lämnas ersättning motsvarande en ersättnings­berättigande behandling inom aktuellt tillstånd. För att rapportera utbytt behandling används utbytesåtgärder. 

Utbytesåtgärdernas referenspriser motsvarar referenspriset för den ersättningsberättigande behandlingen. Hur tandvårdsersättning för utbytes­åtgärd beräknas framgår av regel D.4, E.4 och E.14.

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor