HSLF-FS 2019:9

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

6.4.4 Garantier

Garantier

Garantier för utförd tandvård är en överenskommelse mellan vårdgivare och patient. TLV och Försäkringskassan hanterar inte frågor om garantier. Försäkringskassans bedömning av en förhandsprövning i ett omgörningsärende är oberoende av ifall en garanti förekommer eller inte.

I 8 § förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd framgår att garantier som vårdgivaren lämnar för sina arbeten ska finnas angivna på vårdgivarens prislistor.

Garantiåtagandet kan variera mellan olika vårdgivare och avser vanligen fast protetik (kronor, broar och implantatkonstruktioner), avtagbar protetik (hel- och delproteser) men även fyllningar hos en del vårdgivare. En garanti kan även ha vissa undantag.

Vårdgivaren kan även välja att genom en garantiförsäkring återförsäkra sitt åtagande mot patienten. Försäkringen kan skydda vårdgivaren ekonomiskt mot den kostnad som ett omgörningsbehov medför.

Både landstingen och privata vårdgivare har olika lösningar rörande garantier. Bland annat har Konsumentverket och Sveriges Privattandläkarförening gjort en överenskommelse rörande bland annat garantier.