HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 865

865

Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat 

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för helkäksimplantat med fräst, gjutet eller med 3D-teknik framställt broskelett.

Åtgärden får kombineras med åtgärd för industriellt framställd eller fräst distans som skruvas fast separat.

I åtgärden ingår broskruv samt i förekommande fall protetisk cylinder och annan distans- eller kopplingskomponent än industriellt framställd eller fräst distans som skruvas fast separat.  

Referenspris: 34 505 kr
Referenspris specialisttandvård: 38 040 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 850–865 ingår alla material om inte annat anges i åtgärdstexten, alla moment vid behandling såsom provisorium på implantatet, förslutning, cementering, ocklusionsanpassning, en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten.

I åtgärderna ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

En patient har fått en tandstödd protetisk konstruktion i överkäken men förlorar efter 18 månader samtliga tänder i käken. Är det ersättningsberättigande att utföra en implantatkonstruktion på 6 fixturer?

Svar

Ja, åtgärder för helkäksimplantat, till exempel en implantatförankrad bro på sex implantat, åtgärd 863, är ersättningsberättigande även när patienten, för samma tandpositioner, tidigare fått en tandstödd bro utförd. Det gäller oavsett vilken tid som gått sedan den tandstödda bron utfördes. I regel E.5 framgår det att åtgärder för helkäksimplantat inte är blockerade efter att åtgärd 801 och 804 slutförts. Behandlingen utförs inom tillstånd 5002.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Min patient fick fyra implantat installerade i underkäken för ett helkäksimplantat. Tyvärr läkte inte ett av implantaten in. Patienten tyckte att implantatoperationen var jobbig att genomföra och vill inte operera in ytterligare ett implantat. Implantaten sitter väl utspridda, så jag bedömer att det ska fungera med en implantatförankrad bro på tre implantat. Lämnas ersättning för åtgärd 865 fast bron endast blir förankrad med tre implantat?

Svar

I åtgärdsbeskrivningen för åtgärd 865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat, finns en hänvisning till Bilaga 3 allmänna råd som du hittar längst bak i föreskriften. I allmänna råd om implantatstödd bro, underkäke, åtgärd 865 står det;

"Där prognosen bedöms vara god kan i speciella fall en bro på tre implantat vara ersättningsberättigande. Faktorer som kan påverka är implantatplacering, käkens storlek, krafter i bettet och benkvalitet."

Ersättning bör därför lämnas för åtgärd 865 även om endast tre implantat är installerade när prognosen för en implantatbro bedöms vara god. Det är dock Försäkringskassan som vid en efterhandskontroll har att bedöma det individuella fallet. Det är därför viktigt att dokumentera skälen och prognosen för behandlingen.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Kan jag ta en åtgärd 311 för instruktion av mellanrumsborstar när jag lämnar ut en implantatbro?

Svar

Nej, det framgår i inledningstexten till Implantatprotetiska åtgärder, 850–865 att en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen ingår. I alla åtgärder för protetiska konstruktioner eller tandregleringsapparatur ingår en hygieninstruktion vid utlämnande av den nya konstruktionen eller apparaturen.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilken tid gäller för omgörning av fast protetik som lämnats ut i december 2018, två eller tre år?

Svar

Fast protetik som slutförs i december 2018 har två års omgörningstid. För en slutförd åtgärd är det den föreskrift och dess bestämmelser som gällde när åtgärden slutfördes som ska tillämpas.  Äldre föreskrifter gäller därför för åtgärder som slutförts före den 15 januari 2019.

För fast protetik som slutförts före den 15 januari 2019 är alltså omgörningstiden två år och för fast protetik som slutförs den 15 januari 2019 eller senare är omgörningstiden tre år.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Ibland använder jag ett dyrare material i en krona. Ska jag rapportera in den extra kostnaden?

Svar

Av 15§ Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd framgår att vid rapportering till Försäkringskassan ska vårdgivarens totala pris för den utförda åtgärden rapporteras. Det innebär hela priset för det som utförts och använts för åtgärden i det aktuella fallet.

I inledningstexten för åtgärd 800 – 809 står det att alla material och moment vid behandling ingår i åtgärden. Det står även att Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad. Vid inrapportering ska alltså materialet inkluderas i priset för åtgärd 800/801 och hela kostnaden rapporteras till Försäkringskassan.