HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 848

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för uppbyggnad med komposit- eller glasjonomer­material inklusive inslipning och puts.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per tandposition, ersättnings­period och mottagning.

Referenspris: 620 kr
Referenspris specialisttandvård: 815 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 845–848 ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad. 

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Tandläkaren önskar utföra sonderande betthöjning med hjälp av befintliga proteser som är kraftigt nedslitna. För att åstadkomma en rimlig funktion och estetik måste de nya proteserna höjas relativt mycket. Det planeras en successiv betthöjning i 2–3 omgångar med hjälp av fyllningsmaterial som appliceras på proteständerna för att på så sätt sondera rätt betthöjd. Ersätts denna behandling inom tandvårdsstödet?

Svar

Tillstånd 5042 som rör förändringar i vertikal käkrelation ”när skäl föreligger för att förändra betthöjd eller ocklusionsplan genom preprotetisk eller annan förberedande bett­anpassning” kan tillämpas. Åtgärd 848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition, är ersättningsberättigande. Åtgärd 848 är ersättningsberättigande en gång per tandposition, ersättningsperiod och mottagning. Detta oavsett om betthöjningen sker i flera omgångar.

Vid mycket nedslitna tänder på en protes som måste bytas ut kan tillstånd 5443 Hel protes som är trasig, illapassande eller som ändras till täckprotes eller tillstånd 5444 Delprotes som är trasig, illapassande eller som måste byggas till tillämpas. Åtgärd 836 är ersättningsberättigande för utbyte av ett flertal proteständer.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Varför är åtgärd 607 för bettslipning och 848 för ocklusal påbyggnad inte ersättningsberättigande inom tillstånd 3161 Käkfunktionsstörning?

Svar

Tillstånd 3161 Käkfunktionsstörning, innefattar alla former av käkfunktionsstörning, exempelvis både vid akut och vid långvarig smärta.

Ocklusal korrigering, som bland annat innefattar bettslipning eller påbyggnad, får enligt de nationella riktlinjerna för vuxentandvård (NR) rekommendationen icke-göra vid akut käkledssmärta eller akut käkledsartrit, eftersom det kan vara skadligt. Vid långvariga smärttillstånd som kronisk käkledssmärta, kronisk käkledsartrit och symtomatisk käkledsartros, får däremot ocklusal korrigering rekommendationer mellan 4 och 5.

Det finns därför ett separat tillstånd för instabil ocklusion, 3162, som är kopplat till långvarig smärta. Åtgärderna för ocklusal korrigering: 607 Bettslipning för ocklusal stabilisering, 848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering… samt 846 Skena, hel eller cementerad i sektioner ...för bettstabilisering är därför endast ersättningsberättigande inom tillstånd 3162 vid käkfunktionsstörning. Om dessa åtgärder varit ersättningsberättigande vid tillstånd 3161 som omfattar alla patienter med käkfunktionsstörning skulle tandvårdsstödet inte följa NR:s rekommendationer.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

En patient har fått betthöjning med fyllningsmaterial på sex tänder påbörjad hos en kollega. Nu har patienten remitterats till mig för fortsatt behandling och jag behöver förändra betthöjningen på några tänder. Ersätts åtgärd 848 igen på samma tänder under samma ersättningsperiod?

Svar

Ja, när åtgärd 848 behöver kompletteras eller förändras på en annan mottagning är åtgärden ersättningsberättigande för samma tandposition under samma ersättningsperiod. Åtgärd 848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition är ersättningsberättigande en gång per tandposition, ersättningsperiod och mottagning. Det innebär om behandlare på samma mottagning behöver komplettera eller förändra en påbörjad betthöjning är ny åtgärd 848 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.