HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 828

828

Hel överkäksprotes 

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för hel överkäksprotes eller dentalt stödd täckprotes.

Referenspris: 10 435 kr
Referenspris specialisttandvård: 13 170 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 822–829 ingår alla material och moment vid behandling såsom retentionsanalys, preparation av ocklusala stöd eller förningsplan, ocklusionsanpassning samt en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten. 

I åtgärderna ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförandet av åtgärden om inget annat anges i åtgärdstexten. Justering ingår dock inte om tänder eller implantat i protesområdet tagits bort inom ett år innan protesen slutförts. 

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Tandläkaren planerar att utföra en kombination mellan täckprotes på implantat och partiell protes i underkäken. Det finns tre befintliga implantat med en barkonstruktion. Dessutom finns en tand i position 35.

Protesen ska utformas med ocklusala stöd och en klammer i klasp vid 35 och med knäppen mot barkonstruktionen. Vilket tillstånd och vilka åtgärder ska tillämpas?

Svar

Vid partiell tandlöshet som ska åtgärdas med avtagbar protes tillämpas tillstånd 5005. För den partiella protesen lämnas ersättning för åtgärd 824 om protesen retineras med klamrar. Om istället en urtagskrona är utförd på 35 är åtgärd 825 ersättningsberättigande.

I det fall en täckprotes utförs över kvarvarande tand, tillämpas åtgärd 827.

Det finns inget tillstånd för partiell tandlöshet där täckprotes på implantat är ersättningsberättigande. För knäppena på barkonstruktionen på implantaten lämnas därmed inget tandvårdsstöd.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag har en fråga om hel immediatprotes, åtgärd 829. Oftast är det enklare med avtryck vid immediat och ibland blir det färre besök för provningar. Däremot är det nästan alltid mycket fler besök och mer arbete efteråt för att justera in en immediat-HP. Varför är referenspriset så lågt för åtgärd 829 jämfört med 827 och 828?

Svar

När en immediatprotes framställs är det oftast enklare att ta avtryck och färre provningar, det är också vanligen betydligt mer efterarbete i form av justering.

I den inledande texten för åtgärd 822-829 för avtagbar protetik framgår att kontroll och justering ingår i tre månader efter slutförandet av åtgärden om inget annat anges i åtgärdstexten. För åtgärd 829 anges det att justering inte ingår. Det vill säga att vid behandling med immediatprotes är även åtgärder för justering (831) eller temporär basning (303) alternativt rebasering (833) ersättningsberättigande.
Det kan skilja väsentligt hur mycket justering som behövs av en immediatprotes, därför får behovet för den enskilda patienten anpassas med tillkommande åtgärder.

Dessutom är villkoren mer generösa för alla avtagbara proteser som utförs i anslutning till att tänder eller implantat i protesområdet tagits bort inom ett år innan protesen slutförs. Vid dessa tillfällen ingår inte heller justering, vilket framgår av den inledande texten för åtgärd 822-829. Åtgärd 833 är även i dessa fall ersättningsberättigande en gång inom ett år efter att åtgärd 824-828 slutförts. Det framgår av regel E.8.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Min patient ska få en ny helprotes. För att proteständerna i överkäken ska få rätt form, så har jag tagit en modell av patientens gamla protes. Kan jag använda åtgärd 141 för studiemodell då?

Svar

Åtgärd 141 Analoga studiemodeller för behandlingsplanering, är en åtgärd vid undersökning och diagnostik och är endast ersättningsberättigande inom tillstånd 1001-1302 för undersökningar. Ersättning lämnas för åtgärd 141 när studiemodeller krävs för behandlingsplanering. Detta framgår av åtgärdstexten. Åtgärden inkluderar index och modeller i bägge käkarna.

Ersättning lämnas därför inte för åtgärd 141 när modellen tas för att tandteknikern ska se vilken form de gamla proteständerna har. Extra modell för detta syfte ingår i åtgärderna för hel under- eller överkäksprotes.