HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 824

824

Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för partiell protes med gjutet eller med 3D-teknik framställt metallskelett.

I åtgärden ingår klamrar i draget material (klasp och lod i ädelmetall).

Referenspris: 12 285 kr
Referenspris specialisttandvård: 14 110 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 822–829 ingår alla material och moment vid behandling såsom retentionsanalys, preparation av ocklusala stöd eller förningsplan, ocklusionsanpassning samt en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten. 

I åtgärderna ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförandet av åtgärden om inget annat anges i åtgärdstexten. Justering ingår dock inte om tänder eller implantat i protesområdet tagits bort inom ett år innan protesen slutförts. 

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag har en fråga om hel immediatprotes, åtgärd 829. Oftast är det enklare med avtryck vid immediat och ibland blir det färre besök för provningar. Däremot är det nästan alltid mycket fler besök och mer arbete efteråt för att justera in en immediat-HP. Varför är referenspriset så lågt för åtgärd 829 jämfört med 827 och 828?

Svar

När en immediatprotes framställs är det oftast enklare att ta avtryck och färre provningar, det är också vanligen betydligt mer efterarbete i form av justering.

I den inledande texten för åtgärd 822-829 för avtagbar protetik framgår att kontroll och justering ingår i tre månader efter slutförandet av åtgärden om inget annat anges i åtgärdstexten. För åtgärd 829 anges det att justering inte ingår. Det vill säga att vid behandling med immediatprotes är även åtgärder för justering (831) eller temporär basning (303) alternativt rebasering (833) ersättningsberättigande.
Det kan skilja väsentligt hur mycket justering som behövs av en immediatprotes, därför får behovet för den enskilda patienten anpassas med tillkommande åtgärder.

Dessutom är villkoren mer generösa för alla avtagbara proteser som utförs i anslutning till att tänder eller implantat i protesområdet tagits bort inom ett år innan protesen slutförs. Vid dessa tillfällen ingår inte heller justering, vilket framgår av den inledande texten för åtgärd 822-829. Åtgärd 833 är även i dessa fall ersättningsberättigande en gång inom ett år efter att åtgärd 824-828 slutförts. Det framgår av regel E.8.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

En patient har en bro 33–35. Förutom denna bro så föreligger tandlöshet i underkäken. Tandläkaren avser att rehabilitera patienten med en avtagbar konstruktion i form av en skeletterad partiell protes, förankrad med hjälp av ett implantat i position 43. Kan denna behandling utföras med ersättning från tandvårdsstödet?

Svar

I detta fall tillämpas tillstånd 5016 för friändstandlöshet när samtliga tänder i position 1 och bakåt saknas samt tandlöshet som övergår på motstående sida. Behandling med ett implantat i position 43 är ersättningsberättigande. För det kirurgiska ingreppet är åtgärderna 420, 421/ 422 ersättningsberättigande. Även åtgärd 858 för distans är ersättningsberättigande inom tillstånd 5016.

Vid partiell tandlöshet som ska åtgärdas med en avtagbar protes tillämpas tillstånd 5005 och behandling med partiell protes, åtgärd 824 eller 825, är ersättningsberättigande. Däremot är inte åtgärd för förankringselement på implantat ersättningsberättigande inom tillstånd 5005.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Tandläkaren planerar att utföra en kombination mellan täckprotes på implantat och partiell protes i underkäken. Det finns tre befintliga implantat med en barkonstruktion. Dessutom finns en tand i position 35.

Protesen ska utformas med ocklusala stöd och en klammer i klasp vid 35 och med knäppen mot barkonstruktionen. Vilket tillstånd och vilka åtgärder ska tillämpas?

Svar

Vid partiell tandlöshet som ska åtgärdas med avtagbar protes tillämpas tillstånd 5005. För den partiella protesen lämnas ersättning för åtgärd 824 om protesen retineras med klamrar. Om istället en urtagskrona är utförd på 35 är åtgärd 825 ersättningsberättigande.

I det fall en täckprotes utförs över kvarvarande tand, tillämpas åtgärd 827.

Det finns inget tillstånd för partiell tandlöshet där täckprotes på implantat är ersättningsberättigande. För knäppena på barkonstruktionen på implantaten lämnas därmed inget tandvårdsstöd.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag har gjort en provisorisk protes för en tvåtandslucka, men kan inte hitta åtgärder för behandlingen inom tillstånd 5033 Tvåtandslucka ... Är temporära proteser inte ersättningsberättigande inom tillståndet?

Svar

Inom tillstånd 5033 finns inga åtgärder för avtagbara proteser. För partiell tandlöshet som ska ersättas med avtagbar protes finns tillstånd 5005 Partiell tandlöshet, oavsett antal tänder, som åtgärdas med avtagbar protes. Inom tillstånd 5005 lämnas ersättning vid partiell tandlöshet oavsett tandluckans storlek och för samtliga avtagbara proteser, även de som är avsedda för temporärt bruk.