HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 812

812

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för reparation utan tandteknisk insats vid

  • broreparation,
  • uppbyggnad av hängande led när tandrot avlägsnats från krona i bro, eller
  • intraradikulär stiftförankring och kompositfyllning vid trepanationshål genom krona.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per dag och behandlare.

Referenspris: 1 670 kr
Referenspris specialisttandvård: 2 190 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 811–815 ingår alla material och moment vid behandling såsom nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), exkavering och preprotetiska fyllningar, preprotetisk bettslipning, provisorium, cementering oavsett cementeringsmetod, ocklusionsanpassning, en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad. 

I åtgärderna ingår även kontroll och eventuell justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden. 

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

När en tand som är kronförsedd har rotbehandlats och man önskar utföra stiftförankring genom trepanationshålet och därefter en kompostitfyllning, vilka åtgärder är ersättningsberättigande?

Svar

När en stiftförankring och kompositfyllning görs vid trepanationshålet i samband med en rotbehandling genom en befintlig krona lämnas ersättning för åtgärd 812 inom tillstånd 4882. Tillståndet omfattar bland annat fraktur eller skada i permanent eller semipermanent tandstödd protetisk konstruktion. Sitter kronan i en bro tillämpas tillstånd 5445 och samma åtgärd är ersättningsberättigande.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

När vi inför rotbehandling måste skapa en trepanationsöppning, genom en kronförsedd tand, vilket tillstånd tillämpas när tanden sedan ska repareras? Är en ny krona ersättningsberättigande?

Svar

I allmänna råd till förskriftens 2 § framgår att det ibland kan behöva fastställas ett nytt tillstånd efter det att en behandling utförts. Det kan till exempel vara efter trepanation när tandsubstans förlorats eller när en skada i permanent tandstödd konstruktion uppkommit.

När en rotbehandling utförts genom en laboratorieframställd krona kan trepanationshålet ofta repareras med en fyllning (700-åtgärd). Om reparationen sker i kombination med ett stift är istället åtgärd 812 ersättningsberättigande. I vissa fall kan skadan på kronan bli så omfattande att reparation inte är möjlig. Vid en skada på en krona tillämpas tillstånd 4882 om det är en enstaka krona eller tillstånd 5445 om kronan sitter i en bro. För att en ny krona eller bro ska vara ersättningsberättigande ska skäl till varför reparation eller återcementering inte är möjlig beskrivas i patientjournalen om det inte redan framgår av dokumentationen enligt D.1 alternativt E.0.