HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 802

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för alla typer av gjutna pelare, med eller utan kappa samt i en eller flera rotfyllda kanaler.

Referenspris: 3 555 kr
Referenspris specialisttandvård: 4 340 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 800–809 ingår alla material och moment vid behandling såsom nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), exkavering och preprotetiska fyllningar, preprotetisk bettslipning, provisorium, cementering oavsett cementeringsmetod, ocklusionsanpassning, en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.

I åtgärderna ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden. 

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Tand 46 är separerad och den mesiala roten är borttagen. Vilken ersättning lämnas om en bro ska utföras med stöd på 45 och 46 distala roten, med ett hängande led mellan stöden? Tand 46 ska även förses med en pelare.

Svar

Tillstånd 5031 för entandslucka kan tillämpas när en bro 46–45 ska utföras för den lucka som uppkommit efter separation av den första molaren. Det framgår i allmänna råd till tillstånd 5031 och 5036, vilka återfinns i bilaga 3 i föreskriften. För position 6 lämnas ersättning för antingen en krona eller ett hängande led. Det framgår i villkoren för tillstånd 5031 och 5036 att åtgärd 801 för krona och åtgärd 804 för hängande led inte är ersättningsberättigande för samma tandposition. För position 5 lämnas ersättning för en åtgärd 801. Åtgärd 802 eller 803 för pelare är också ersättningsberättigande inom tillstånd 5031. 

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Min patient önskar få en krona utförd på 14 då han tycker att tanden är ful. Kronan på 14 ska patienten betala själv eftersom den inte är skadad.

Tand 14 är sedan tidigare rotbehandlad och är symtomfri. Men rotfyllningen ser otät ut och skulle behöva revideras innan tanden förses med en pelare och krona. Ingår rotfyllningen och pelaren i tandvårdsstödet?

Svar

För behandling med krona och pelare på tand som inte har någon skada finns inget tillstånd inom tandvårdsstödet och därmed lämnas ingen ersättning för den protetiska behandlingen.

I villkorstexten för tillstånd 4041 Ofullständig rotfyllning som kräver revision inför reparationsåtgärd, framgår att ersättning endast lämnas när rotbehandling krävs inför reparationsåtgärd inom tandvårdsstödet.

Eftersom kronan och pelaren vid kosmetisk tandvård inte ersätts inom tandvårdsstödet, lämnas inte heller ersättning för att revidera rotfyllningen.