HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 708

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för cementerat stift för fyllning i rotfylld kanal. 

Åtgärden är ersättningsberättigande endast tillsammans med åtgärd 707 eller 811 för samma tandposition under samma dag.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per tandposition, dag och behandlare.

Referenspris: 545 kr
Referenspris specialisttandvård: 545 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom exkavering oavsett metod, nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), torrläggning, putsning och polering, ocklusionsanpassning samt vid behov kontrollröntgen. 

Endast fyllningar utförda med fyllningsmaterial avsedda för permanent bruk är ersättnings­berättigande. Till fyllningsmaterial avsedda för permanent bruk räknas även inlägg inklusive dess cementering.

I åtgärderna ingår även återbesök för kontroll och justering.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Kan man kombinera åtgärd 301–304 för sjukdomsbehandling med åtgärder för reparation ur 700-serien, vid komplicerad fyllningsterapi som kräver underfyllningar?

Svar

Nej, exkavering och material ingår i åtgärden för fyllningen. Det framgår av den inledande texten till 700-åtgärderna i föreskriften.

Om exempelvis enbart sjukdomsbehandling i form av exkavering och temporär eller långtidstemporär fyllning kan utföras vid första besöket, kan åtgärd 301, 302, 303 eller 304 tillämpas beroende på antal tänder som behandlas.

När permanent fyllning utförs kan åtgärd för denna rapporteras för samma tand/tänder vid ett senare tillfälle. Motsvarande gäller vid stegvis exkavering då åtgärd 322 används vid exkaveringstillfället och 700-åtgärd för fyllning inrapporteras efter en exspektansperiod, när den permanenta fyllningen slutförs.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

En patient vill byta ut amalgamfyllningar mot komposit eller kronor, vilken ersättning lämnas för detta inom det statliga tandvårdsstödet?

Svar

Byte av felfria fyllningar ersätts inte inom det statliga tandvårdsstödet.

För att en ny fyllning ska vara ersättningsberättigande inom det statliga stödet ska det finnas ett tillstånd, såsom en skada på fyllningen eller tanden. Finns det ett tillstånd, så anger tillståndet vilka tandvårdsåtgärder som är ersättningsberättigande.

Däremot kan patienten i vissa särskilda fall få stöd för byte av felfria amalgamfyllningar till hälso- och sjukvårdsavgift på grund av avvikande reaktioner mot dentala material. Detta regleras i 6–7 §§ Tandvårdsförordningen (1998:1338). Det är behandlande tandläkare som vid ett sådant fall ska lämna in en förhandsbedömning till landstinget/regionen där patienten bor. 

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Hur ska jag rapportera åtgärd 708 för stift när jag stiftförser tanden en dag och slutför kompositkronan en annan dag?

Svar

Åtgärd 708 är en tilläggsåtgärd och kan endast användas tillsammans med åtgärd 707 (eller 811). Åtgärd 708 för stiftet rapporteras därför samtidigt som åtgärd 707 för kompositkronan slutförs.

Det framgår även i definitionen för slutförd åtgärd i 4 § i föreskriften om statligt tandvårdsstöd att en åtgärd för fyllningsterapi är slutförd när fyllningen är utförd.