HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 606

606

Motorisk aktivering

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för individuell instruktion och information till rörelseträning, koordinationsträning, hållningsträning, biofeedback eller töjning. 

Åtgärden tillämpas även för reponering.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 650 eller ytterligare 606 under samma dag med samma behandlare.

Åtgärd 606 eller 650 är ersättningsberättigande sammantaget högst sex gånger under en ersättningsperiod.

Referenspris: 605 kr
Referenspris specialisttandvård: 735 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Får en tandhygienist utföra någon behandling inom bettfysiologi, till exempel åtgärd 606 motorisk aktivering?

Svar

TLV föreskriver inte om vem som får göra vad inom tandvården, utan om förutsättningarna för att tandvårdsersättning ska lämnas. Det finns dock några åtgärder inom tandvårdsstödet där det anges vem som ska utföra åtgärden, men det gäller inte åtgärd 606. Behandlingsplanen, där motorisk aktivering planeras som en del i den bettfysiologiska behandlingen, tas fram av behandlande tandläkare.

Enligt 6 kap 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659) bär hälso- och sjukvårdspersonal själv ansvaret för hur de fullgör sina arbetsuppgifter. Vidare ska enligt 6 kap. 1 § hälso- och sjukvårdspersonal utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet där en patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. 

Socialstyrelsen har en webbsida där det beskrivs vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården.

Enligt Försäkringskassan ska tandläkaren ha fastställt diagnos och beslutat om terapi för att ersättning ska lämnas för motorisk aktivering utförd av en tandhygienist. Detta eftersom diagnostik av käkfunktionsstörning inte ingår i tandhygienistens utbildning.