HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 541

541

Apikalkirurgisk behandling

Åtgärdsbeskrivning

I åtgärden ingår operation samt retrograd fyllning.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 163, 401, 402, 404–407 eller 429 under samma dag med samma behandlare.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 409 för samma tandposition under samma dag.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per dag och behandlare.

Referenspris: 4 145 kr
Referenspris specialisttandvård: 5 320 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 541 ingår alla material och moment vid behandling såsom operationsuppdukning, blodstillning, suturering, postoperativ information samt vid behov kontrollröntgen.

I åtgärden ingår även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning och behandling av efterbesvär upp till 14 dagar efter behandlingstillfället.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Behöver ett koagulationsvärde fastställas för att åtgärd 480 ska ersättas? Vad gäller om det planerade kirurgiska ingreppet inte kan utföras för att värdet är för högt?

Svar

Åtgärd 480 avser kontroll av koagulation när det krävs före tanduttagning eller annat invasivt ingrepp

  a. för fastställande av aktuellt koagulationsvärde eller

  b. vid annan sjukvårdskontakt.

Det senare kan vara fallet för patienter som medicinerar med antikoagulationsläkemedel, där man inte fastställer något koagulationsvärde.

I åtgärdstexten framgår att kontakten med sjukvården ska vara dokumenterad i patientjournalen.

Åtgärd 480 är en tilläggsåtgärd och är endast ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd för kirurgi eller annat invasivt ingrepp (åtgärd 163, 341–343, åtgärder i 400-serien eller åtgärd 541) under samma dag. Om inte någon sådan behandling utförs kan inte heller åtgärd 480 rapporteras.