HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 501

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 502–504, 520 eller ytterligare 501 för samma tandnummer under samma ersättningsperiod med samma behandlare.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 521 för samma tandnummer under samma dag med samma behandlare.

Referenspris: 3 845 kr
Referenspris specialisttandvård: 4 810 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 501–523 ingår alla material och moment vid behandling såsom kofferdamläggning inklusive nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå) eller uppbyggnad med fyllningsmaterial, vid behov röntgen, bakterieprov, upprepade rensningar och kontroller, fram till färdig rotfyllning och förslutning av tanden med temporär fyllning.

I åtgärderna ingår även besök för kontroll samt behandling vid efterbesvär, undantaget kirurgisk behandling.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Min patient önskar få en krona utförd på 14 då han tycker att tanden är ful. Kronan på 14 ska patienten betala själv eftersom den inte är skadad.

Tand 14 är sedan tidigare rotbehandlad och är symtomfri. Men rotfyllningen ser otät ut och skulle behöva revideras innan tanden förses med en pelare och krona. Ingår rotfyllningen och pelaren i tandvårdsstödet?

Svar

För behandling med krona och pelare på tand som inte har någon skada finns inget tillstånd inom tandvårdsstödet och därmed lämnas ingen ersättning för den protetiska behandlingen.

I villkorstexten för tillstånd 4041 Ofullständig rotfyllning som kräver revision inför reparationsåtgärd, framgår att ersättning endast lämnas när rotbehandling krävs inför reparationsåtgärd inom tandvårdsstödet.

Eftersom kronan och pelaren vid kosmetisk tandvård inte ersätts inom tandvårdsstödet, lämnas inte heller ersättning för att revidera rotfyllningen.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Lämnas ersättning för åtgärd 103 inför rotfyllning när jag kontrollerar en rensad tand efter en exspektansperiod?

Svar

Nej, i den inledande texten Rotbehandling för åtgärd 501-523 framgår att alla moment vid behandling, inklusive kontroller, fram till färdig rotfyllning ingår i rotbehandlingsåtgärden. Ersättning lämnas därför inte för åtgärd 103 för att kontrollera en rensad tand inför fortsatt rotbehandling.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

När vi inför rotbehandling måste skapa en trepanationsöppning, genom en kronförsedd tand, vilket tillstånd tillämpas när tanden sedan ska repareras? Är en ny krona ersättningsberättigande?

Svar

I allmänna råd till förskriftens 2 § framgår att det ibland kan behöva fastställas ett nytt tillstånd efter det att en behandling utförts. Det kan till exempel vara efter trepanation när tandsubstans förlorats eller när en skada i permanent tandstödd konstruktion uppkommit.

När en rotbehandling utförts genom en laboratorieframställd krona kan trepanationshålet ofta repareras med en fyllning (700-åtgärd). Om reparationen sker i kombination med ett stift är istället åtgärd 812 ersättningsberättigande. I vissa fall kan skadan på kronan bli så omfattande att reparation inte är möjlig. Vid en skada på en krona tillämpas tillstånd 4882 om det är en enstaka krona eller tillstånd 5445 om kronan sitter i en bro. För att en ny krona eller bro ska vara ersättningsberättigande ska skäl till varför reparation eller återcementering inte är möjlig beskrivas i patientjournalen om det inte redan framgår av dokumentationen enligt D.1 alternativt E.0.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

När jag rensade 26 fick jag en filfraktur i en kanal. Vilken åtgärd kan tillämpas när filen tas bort?

Svar

Det finns inga åtgärder inom tandvårdsstödet för behandling av instrumentfrakturer. Omhändertagande av egna komplikationer såsom borttagning av instrumentfrakturer ingår i åtgärden för rotbehandlingen.

Instrumentfraktur eller perforation bör alltid anmälas till patientskadeförsäkringen. Enligt 12 § patientskadelagen (1996:799) måste vårdgivaren ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av lagen. För en anmäld skada kan försäkringsbolaget lämna ersättning för behandlingen, även när den sker hos en annan behandlare. Det är viktigt att anmälan sker till patientskadeförsäkringen så att patienten även har ekonomiskt skydd ifall en senare komplikation uppstår.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag arbetar på en akutmottagning och ibland räcker det inte med att trepanera och utrymma kavum utan jag måste rensa tanden. Lämnas ersättning för åtgärd 520 när tanden rensas?

Svar

Ja, när en annan behandlare än den som ska utföra rotbehandlingen behöver rensa tanden vid akuttillfället lämnas ersättning för åtgärd 520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare.

Om samma tandläkare ska rotfylla tanden vid ett annat tillfälle ingår rensningen istället i åtgärd 501–504 för rotbehandling.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vid akutbehandling av en patient som går regelbundet hos mig, hann jag rensa tanden istället för att bara göra en kavumexstirpation. Kan jag använda, åtgärd 520 eller 521?

Svar

Nej, vid rensning av en tand som utförs av samma tandläkare som ska rotfylla tanden vid ett senare tillfälle, lämnas ingen ersättning för åtgärd 520 eller 521. Rensningen ingår i åtgärd 501–504 för rensning och rotfyllning på samma sätt som vid en planerad rotbehandling.

Åtgärd 521 tillämpas om det behöver göras en trepanering och kavumexstirpation vid det akuta behandlingstillfället. Dvs det är ett extra besök för den behandlingen.

Ersättning lämnas för åtgärd 520 om det är en annan tandläkare som utför akutbehandlingen än den som ska göra klar rotbehandlingen.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag har en patient med mycket nedslitna tänder och det behövs kirurgisk friläggning för att få tillräcklig retention för att kunna göra kronor. Jag har hittat åtgärd 407 och 408, men vilket tillstånd ska jag använda?

Svar

Tillstånd 5051 Avsaknad av retention, kan tillämpas. Inom tillståndet är åtgärd 407 och 408 för preprotetisk friläggning med lambå samt åtgärder för rotbehandling ersättningsberättigande. En förutsättning är att behandlingen krävs inför tandstödd protetik som ersätts inom tandvårdsstödet. Vid friläggning av fem eller fler tänder som ska behandlas med tandstödd protetik och där mindre än halva kronhöjden återstår för minst två av tänderna, tillämpas åtgärd 408. I alla övriga fall tillämpas åtgärd 407. Enligt regel E.0 ska tillståndet dokumenteras med foto eller modell om det inte redan framgår av befintlig aktuell röntgen.