HSLF-FS 2019:9
Åtgärder » 436

436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för avlägsnande av ett implantat utan operation inom samma område för lokalanestesi som annan behandling vid samma behandlingstillfälle. 

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 429, 451, 452, 453 eller 454 i samma kvadrant under samma dag.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 163 för samma tandposition under samma dag.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per tandposition och ersättningsperiod.

Referenspris: 185 kr
Referenspris specialistandvård: 240 kr

fr.o.m. 2020-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom operationsuppdukning, blodstillning, suturering och postoperativ information. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.

I åtgärderna ingår även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning, behandling av efterbesvär inklusive dry socket upp till 14 dagar efter behandlingstillfället, samt vid behov kontrollröntgen. 

I åtgärd 404, 405, 408, 409, 427, 428, 430, 431, 432, 451, 452, 453 och 454 ingår tandborttagning i samma kvadrant. 

I åtgärderna för lambåoperation ingår biopsi.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Behöver ett koagulationsvärde fastställas för att åtgärd 480 ska ersättas? Vad gäller om det planerade kirurgiska ingreppet inte kan utföras för att värdet är för högt?

Svar

Åtgärd 480 avser kontroll av koagulation när det krävs före tanduttagning eller annat invasivt ingrepp

  a. för fastställande av aktuellt koagulationsvärde eller

  b. vid annan sjukvårdskontakt.

Det senare kan vara fallet för patienter som medicinerar med antikoagulationsläkemedel, där man inte fastställer något koagulationsvärde.

I åtgärdstexten framgår att kontakten med sjukvården ska vara dokumenterad i patientjournalen.

Åtgärd 480 är en tilläggsåtgärd och är endast ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd för kirurgi eller annat invasivt ingrepp (åtgärd 163, 341–343, åtgärder i 400-serien eller åtgärd 541) under samma dag. Om inte någon sådan behandling utförs kan inte heller åtgärd 480 rapporteras.