HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 114

114

Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas som en diagnostikåtgärd vid fullständig parodontal undersökning.

Åtgärden är även ersättningsberättigande för fördjupad kariesutredning.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 111, 112 eller 113 under samma dag vid samma mottagning.

Åtgärden är ersättningsberättigande högst åtta gånger per ersättningsperiod och behandlare. 

   Se bilaga 4 allmänna råd.

Referenspris: 605 kr
Referenspris specialisttandvård: 

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

Undersökningsåtgärderna 101–114 innefattar ett fysiskt besök. I dessa åtgärder ingår upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga för undersökning och diagnostik inklusive information till patienten avseende dessa.

I förekommande fall ingår

  • rådgivning som leder till besök för undersökning,
  • behandlingsplanering, provtagning, receptförskrivning och remisshantering inklusive dokumentation,
  • foton för diagnostik, för behandlingsplanering och för dokumentation, 
  • skanning eller gipsmodell för dokumentation, 
  • undersökningsprotokoll, skriftlig prisuppgift eller skriftlig behandlingsplan enligt 10, 12 §§ förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Min patient behöver komma en extra gång till tandhygienisten mellan de årliga revisionsundersökningarna för att undersöka gingivan kring en implantatbro i underkäken. För vilken åtgärd lämnas ersättning? 

Svar

För akut eller annan undersökning hos tandhygienisten finns åtgärd 113 inom tillstånd 1301, Behov av mindre omfattande undersökning. Åtgärden är ersättningsberättigande som en diagnostikåtgärd när annan undersökning utförs än åtgärd 111, 112 eller 114. Till exempel när ett enstaka problem behöver undersökas extra. Åtgärden kan även tillämpas vid en undersökning av akuta besvär hos tandhygienisten.