HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 111

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för undersökning och diagnostik av tand- och munhälsa med återkoppling till patienten samt i förekommande fall mindre förebyggande behandling.

I åtgärden ingår

 • kariesdiagnostik och diagnostik av gingivit och parodontit genom förenklad parodontal undersökning,
 • identifiering av andra faktorer som visar på ett behov av kompletterande undersökning eller utredning samt information till patienten avseende dessa,
 • riskbedömning,
 • hälsoinformation inklusive rekommendationer om egenvård, 
 • berättigad intraoral röntgenundersökning för diagnostik inklusive analys med nödvändigt antal bitewingbilder. Om inga eller färre än fyra bitewing­bilder tas, ingår vid behov upp till totalt fyra intraorala röntgenbilder,
 • förebyggande åtgärder upp till fem minuter i form av enklare mun­hygien­instruktion, borttagande av ringa mängd tandsten eller fluorid­behandling av enstaka tänder.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 101,  112–114, 201, 206, 312 eller ytterligare 111 under samma dag vid samma mottagning.

Åtgärd 111 eller 112 är ersättningsberättigande sammantaget högst två gånger per ersättningsperiod och behandlare.

Referenspris: 760 kr
Referenspris specialisttandvård: 

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

Undersökningsåtgärderna 101–114 innefattar ett fysiskt besök. I dessa åtgärder ingår upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga för undersökning och diagnostik inklusive information till patienten avseende dessa.

I förekommande fall ingår

 • rådgivning som leder till besök för undersökning,
 • behandlingsplanering, provtagning, receptförskrivning och remisshantering inklusive dokumentation,
 • foton för diagnostik, för behandlingsplanering och för dokumentation, 
 • skanning eller gipsmodell för dokumentation, 
 • undersökningsprotokoll, skriftlig prisuppgift eller skriftlig behandlingsplan enligt 10, 12 §§ förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Min patient behöver komma en extra gång till tandhygienisten mellan de årliga revisionsundersökningarna för att undersöka gingivan kring en implantatbro i underkäken. För vilken åtgärd lämnas ersättning? 

Svar

För akut eller annan undersökning hos tandhygienisten finns åtgärd 113 inom tillstånd 1301, Behov av mindre omfattande undersökning. Åtgärden är ersättningsberättigande som en diagnostikåtgärd när annan undersökning utförs än åtgärd 111, 112 eller 114. Till exempel när ett enstaka problem behöver undersökas extra. Åtgärden kan även tillämpas vid en undersökning av akuta besvär hos tandhygienisten. 

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vad innebär begreppet ”förenklad parodontal undersökning” som ingår i undersökningsåtgärd 101 och 111 och hur ska denna undersökning utföras och registreras? 

Svar

Förenklad parodontal undersökning innebär att en parodontal undersökning utförs men den innefattar inte en fullständig parodontal undersökning med fickstatus, mätning av furkationer och mobilitet. Hur den förenklade parodontala undersökningen utförs finns inte föreskrivet utan det avgör behandlaren i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det kan exempelvis innebära fickmätning vid vissa tandytor. Många vårdgivare har rutiner eller vårdprogram som beskriver parodontal undersökning.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vad är skillnaden mellan undersökningsåtgärd 111 och 112 hos tandhygienist?

Svar

Rubriken för åtgärd 111 och 112 anger att båda åtgärderna avser basundersökning som tandhygienisten utför, men att det för åtgärd 112 ingår fullständig parodontal undersökning.

Åtgärd 111 är en kortare basundersökning som innehåller en förenklad parodontal undersökning. I åtgärden ingår även upp till 5 minuters förebyggande behandling.

I åtgärd 112 ingår, förutom fullständig parodontal undersökning, också upp till 10 minuters förebyggande behandling.

Som framkommer av åtgärdstexten är det i övrigt ingen skillnad på tillämpningen av åtgärd 111 och 112.