HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 103

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas som en diagnostikåtgärd för ett besök vid mindre omfattande undersökning 

 • av munhälsorelaterad sjukdom eller problem,
 • inför bettrehabilitering, eller
 • av behandlingsresultat.

Åtgärden tillämpas som en enskild åtgärd eller som en kompletterande åtgärd till 101, 111 eller 112.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 107, 108, 115, 116 eller 206 under samma dag med samma behandlare.

Referenspris: 420 kr
Referenspris specialisttandvård: 550 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

Undersökningsåtgärderna 101–114 innefattar ett fysiskt besök. I dessa åtgärder ingår upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga för undersökning och diagnostik inklusive information till patienten avseende dessa.

I förekommande fall ingår

 • rådgivning som leder till besök för undersökning,
 • behandlingsplanering, provtagning, receptförskrivning och remisshantering inklusive dokumentation,
 • foton för diagnostik, för behandlingsplanering och för dokumentation, 
 • skanning eller gipsmodell för dokumentation, 
 • undersökningsprotokoll, skriftlig prisuppgift eller skriftlig behandlingsplan enligt 10, 12 §§ förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

En dag när jag var borta på kurs hade vi bokat ettårskontroller av ett antal rotfyllningar. Min tandsköterska tog röntgenbilder och frågade patienterna om de hade problem från tanden. När jag kom tillbaka tittade jag på röntgenbilderna och skrev en daganteckning. Kan jag rapportera en åtgärd 103 för detta?

Svar

Nej, åtgärd 103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare är en diagnostikåtgärd som tillämpas för undersökning och diagnostik vid exempelvis uppföljning av behandlingsresultat. Av rubriken framgår att den kliniska undersökningen ska utföras av tandläkare. Därutöver, enligt villkoren för tillstånd 1001, behöver undersökningsfynd noteras i patientjournalen. Detta förutsätter att patienten undersöks kliniskt. Analys och diagnostik som görs på röntgenbilder ingår i åtgärder för röntgenundersökning.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilken åtgärd kan jag som ortodontist använda vid en första undersökning för patienter som inte bestämt sig om en ortodontibehandling ska utföras?

Svar

För undersökning som utförs av tandläkare finns åtgärd 101,103,107 och 108.

Åtgärd 101 avser en basundersökning som innebär undersökning och diagnostik avseende karies, parodontit, käkfunktion och munslemhinna samt identifiering av andra faktorer som påvisar behov av kompletterande utredning. Det vill säga inte enbart undersökning av ett enskilt problem.

Vid en kompletterande undersökning av ett enskilt problem eller inför bettrehabilitering, lämnas ersättning för åtgärd 103 eller 107, där åtgärd 107 tillämpas vid en omfattande undersökning. Till åtgärd 107 finns allmänna råd som ger exempel på vad en omfattande undersökning kan vara.

Åtgärd 108 tillämpas vid en omfattande utredning samt undersökning om sammantaget 60 minuter eller mer.

Det finns inga restriktioner mot att tillämpa ytterligare åtgärd 103 eller 107 vid ett senare besök om patienten vill gå vidare och en mer utförlig undersökning behöver utföras. Åtgärd 108 är endast ersättningsberättigande en gång per behandlare och ersättningsperiod.

Om röntgenundersökning behövs vid något av undersökningstillfällena kan undersökningsåtgärderna kombineras med röntgenåtgärder. Om patienten är remitterad till ortodontist kan referenspris för specialisttandvård tillämpas för undersökningsåtgärderna, men inte för röntgenåtgärden.

Åtgärd 115 och 116 är konsultationsåtgärder som tillämpas när en specialist besvarar en specifik frågeställning från en annan tandläkare och det redan finns ett undersökningsunderlag inklusive röntgen från den remitterande tandläkaren att ta ställning till. 

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Lämnas ersättning för åtgärd 103 inför rotfyllning när jag kontrollerar en rensad tand efter en exspektansperiod?

Svar

Nej, i den inledande texten Rotbehandling för åtgärd 501-523 framgår att alla moment vid behandling, inklusive kontroller, fram till färdig rotfyllning ingår i rotbehandlingsåtgärden. Ersättning lämnas därför inte för åtgärd 103 för att kontrollera en rensad tand inför fortsatt rotbehandling.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag är specialist inom endodonti, kan jag använda åtgärd 115 eller 116 vid patientens första besök, dvs. för undersökningen? 

Svar

Åtgärd 115 och 116 är konsultationsåtgärder för specialister, där det redan finns ett undersökningsunderlag inklusive röntgen (i förekommande fall) från den remitterande tandläkaren. Detta framgår i den inledande texten för åtgärd 115 och 116: I åtgärd 115–116 ingår bedömning eller behandlingsplanering inklusive svar utifrån en remitterad frågeställning med bifogade underlag såsom anamnesuppgifter, statusuppgifter, röntgenbilder, foton eller modeller. För att kunna tillämpa konsultationsåtgärd 115 eller 116 måste en frågeställning även vara remitterad till specialisten.

När en specialisttandläkare själv undersöker eller utreder en remitterad patient används istället undersökningsåtgärder för diagnostik. Idag finns fyra undersökningsåtgärder för tandläkare:

 • 101 för en basundersökning, vilken inkluderar en undersökning av hela bettet
 • 103 för en kompletterande eller akut undersökning
 • 107 för en omfattande undersökning
 • 108 för en utredning, inklusive undersökning om minst 60 minuter

För dessa undersökningar finns även särskilt referenspris för specialister.

Åtgärder för undersökning och konsultation finns inom tillstånd 1001, 1301 eller 1302. I villkoren för dessa tillstånd framgår att för åtgärd 103, 107 och 108 ska skälen till undersökningen liksom undersökningsresultatet noteras i patientjournalen. I handboken kan du hitta kliniska exempel som visar hur de olika åtgärderna kan tillämpas.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Varför är inte konsultationsåtgärd 115 eller 116 ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 124 för panoramaröntgen? 

Svar

I tandvårdsstödet är åtgärderna 115 och 116 för konsultation avsedda för tillfällen när en specialist besvarar en specifik frågeställning från en annan tandläkare eller tandhygienist.

I inledningstexten för åtgärd 115 och 116 framgår: I åtgärd 115-116 ingår bedömning eller behandlingsplanering inklusive svar utifrån en remitterad frågeställning med bifogade underlag såsom anamnesuppgifter, statusuppgifter, röntgenbilder, foton eller modeller.

Vid konsultation har tandläkaren/tandhygienisten som konsulterar specialisten redan undersökt patienten, tagit fram övriga nödvändiga underlag som till exempel anamnes- och statusuppgifter, röntgenbilder och modeller. Specialisten kan utifrån det aktuella underlaget göra en bedömning utan att träffa patienten, men kan även göra en klinisk bedömning vid ett konsultationsbesök. Eftersom tandvårdsersättning lämnas med referenspris för specialisttandvård vid konsultationsåtgärder ska också en remiss finnas.

Om en specialisttandläkare själv undersöker en patient som inremitterats tillämpar specialisten istället åtgärder för undersökning och diagnostik. Med dessa kan åtgärder för röntgen kombineras.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Kan man få ersättning för fler åtgärd 103 under samma dag vid samma besök?

Svar

Nej, ersättning lämnas inte för mer än en åtgärd 103 vid samma besök.

I åtgärdstexten framgår att åtgärd 103 tillämpas som diagnostikåtgärd för ett besök vid mindre omfattande undersökning. Åtgärden kan tillämpas som en enskild åtgärd eller som en kompletterande åtgärd till 101, 111 eller 112.

Vid mer omfattande undersökning kan åtgärd 107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare användas. Till åtgärd 107 finns allmänna råd som exemplifierar vad en omfattande undersökning kan vara. Allmänna råden finns i bilaga 3 i föreskriften.

Däremot kan åtgärd 103 tillämpas mer än en gång för samma patient under samma dag. Detta skulle kunna inträffa om patienten besöker tandläkaren vid olika tillfällen samma dag.