HSLF-FS 2022:26
Handbok » 6.8.3 Åtgärder för tandreglering

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

6.8.3 Åtgärder för tandreglering

6.8.3Åtgärder för tandreglering

Åtgärd 900–908 för tandreglering är indelade efter tidsåtgång för den aktiva behandlingen och om behandlingen utförs i ena käken eller båda käkarna. Det finns även utbytesåtgärder (940 och 941) för ortodontisk slutning av en entandslucka.

Inte för någon av dessa åtgärder anges vilken typ av tandregleringsapparatur som ska användas för att åtgärden ska ersättas inom tandvårdsstödet. I åtgärderna ingår all apparatur och allt material inklusive eventuell kostnad för tandteknik. I åtgärderna ingår även en hygieninstruktion vid utlämnande av apparaturen samt fast eller avtagbar retentionsapparatur.

Åtgärderna för tandreglering är slutförda när den aktiva apparaturen är avlägsnad och retention har inletts. Detta framgår av 4 § i föreskriften där definitionen av slutförd åtgärd vid olika behandlingar tydliggör när åtgärden ska rapporteras till Försäkringskassan.

Utöver 900-serien finns också en åtgärd 847 för klammerplåt som kan tillämpas vid tandreglering.

Endast en (1) åtgärd för tandreglering är ersättningsberättigande under samma ersättningsperiod. Det gäller även när både en bettavvikelse inom tillstånd 5903–5914 behandlas och en entandslucka sluts med tandreglering (utbyte). Det framgår i åtgärdstexterna för åtgärd 901–908 vilken åtgärd som ska tillämpas.