HSLF-FS 2019:9

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

6.4.3 Omgörning av annan vårdgivare

Omgörning av annan vårdgivare

När omgörning sker av annan vårdgivare tillämpas 6 § i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

Det gäller när en protetisk behandling behöver göras om och den nya behandlingen utförs av en annan vårdgivare än den som utförde den ursprungliga behandlingen. Förhandsprövning ska i dessa fall göras till Försäkringskassan och lämnad ersättning återkrävs från den förste vårdgivaren.