HSLF-FS 2019:9
Handbok » 4 Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd » 4.1.1.2 Sjukdomsbehandlande åtgärder 301, 302, 303, 304

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

4.1.1.2 Sjukdomsbehandlande åtgärder 301, 302, 303, 304

Sjukdomsbehandlande åtgärder 301, 302, 303, 304

Åtgärd 301–304 är avsedda för olika typer av sjukdoms- eller smärtbehandling. En förutsättning är att de är ersättningsberättigande för det aktuella tillståndet.

För åtgärd 301–303 används i föreskriften uttrycket ”främst i form av” före uppräkningen av vad som kan ingå i sjukdoms- eller smärtbehandling enligt dessa åtgärder. Att uttrycket ”främst i form av” används, betyder att det även kan finnas annan sjukdoms- eller smärtbehandling än de som räknas upp som bör kunna inrymmas under åtgärd 301–303. Sjukdoms- eller smärtbehandling kan vara olika för varje enskilt patientfall och kan därför inte helt uttömmande beskrivas i föreskriften.

Däremot är åtgärd 304 för särskilt tidskrävande sjukdoms- eller smärtbehandling, endast ersättningsberättigande för de behandlingar som anges i åtgärdstexten. För en av dessa behandlingar; ” tidskrävande behandling vid trauma”, finns tillhörande allmänna råd som tydliggör vad som kan anses vara tidskrävande traumabehandling.

När det finns separata åtgärder för sjukdoms- eller smärtbehandling i föreskriften ska de användas istället för åtgärd 301–303. Några exempel när inte åtgärd 301–303 ska tillämpas är

  • stegvis exkavering, där separat åtgärd 322 finns,
  • vid akut rensning hos annan behandlare än den som ska utföra rotfyllningen där åtgärd 520 finns, eller
  • vid mekanisk infektionsbehandling, där åtgärd 341–343 finns.

Vidare är åtgärd 301–303 inte ersättningsberättigande för kontroller. I de inledande texterna för de olika åtgärdsgrupperna, exempelvis 400 Kirurgiska åtgärder, framgår vilka kontroller som ingår som ett moment i åtgärderna. Där kan även framgå under hur lång tid efter att en åtgärd slutförts som kontrollen ska ingå. När ny diagnostik utförs efter en behandling används undersökningsåtgärder.

Exempel, mindre justering av patientens bettskena efter fyllningsterapi, åtgärd 301
Exempel, behandling av symtomgivande sprickbildning, åtgärd 302
Exempel, annan behandling av tillstånd i käkled eller käkmuskler, åtgärd 302
Exempel, extraherad tand bondas till granntand vid parodontit, åtgärd 302
Exempel, avlägsnande av broled, åtgärd 302, inför kirurgiskt avlägsnande av tand, åtgärd 404
Exempel, behandling av mukosit vid implantat, implantatbro monteras av och kontureras om, åtgärd 303 och 882