HSLF-FS 2021:37
Handbok » 1 Allmänt om tandvårdsstöd » 1.3 Det statliga tandvårdsstödet » 1.3.2 Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

1.3.2 Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Det särskilda tandvårdsbidraget betalas till patienter som har behov av regelbunden förebyggande tandvård som följd av sin sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara patienter som på grund av sin medicinering fått muntorrhet.

Försäkringskassan administrerar det särskilda tandvårdsbidraget som är på 600 kronor per halvår. Bidraget kan också användas för att betala för abonnemangstandvård. Beloppet förnyas varje halvår (1 januari och 1 juli) och kan inte sparas. Däremot kan det delas och patienten kan välja att använda delar av bidraget vid flera besök. Patienter som har rätt till särskilt tandvårdsbidrag får även sitt allmänna tandvårdsbidrag.

TLV anger i 6 § HSLF-FS 2021:37 vilka förebyggande ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som kan betalas med det särskilda tandvårdsbidraget. Dessa åtgärder är

Av 4 a § förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd framgår vilka patient­grupper som har rätt till STB. Regeringen beslutar även om det särskilda tandvårdsbidragets storlek. I Socialstyrelsens föreskrifter (2012:16) om särskilt tandvårds­bidrag beskrivs utförligt vad som krävs för att en patient ska ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Kuspkusp: 6§, 101, 103, 111, 112, 113, 114, 161, 162, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 311, 312, 313, 314, 321, 341, 342, 343